Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Nacionalne osobe za kontakt

Nacionalni koordinatori nacionalnih osoba za kontakt / National NCP coordinator

Doris Jozić


Telefon/Phone: +385 1 4594 485
Faks/Fax: +385 1 4594 435
E-pošta/E-mail: koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Zorana Barišić
Telefon/Phone:
 +385 1 4594 330
E-pošta/E-mail: zorana.barisic@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

 

Pravna i financijska pitanja / Legal and Financial aspects


uključujući pravne i financijske aspekte povezane s ravnopravnošću spolova, otvorenim pristupom i otvorenom znanošću, integritetom i etikom istraživanja i inovacija

Ana Ključarić
Telefon/Phone:
 +385 1 5005 961
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ana.kljucaric@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Martina Kožul Kolarić 
Telefon/Phone: +385 1 5556 883
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: martina.kozul.kolaric@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Ivana Bezmalinović
Telefon/Phone: +385 1 4106 367
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ivana.bezmalinovic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Vesna Gugić
Telefon/Phone: +385 1 5557 857
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: vesna.gugic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

 

Europsko istraživačko vijeće / European Research Council (ERC)

Milan Čanković

Telefon/Phone: +385 1 2356 607
E-pošta/E-mail: milan@hrzz.hr

Hrvatska zaklada za znanost / Croatian Science Foundation

Djelovanja Marie Sklodowska-Curie / Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Sandra Vidović

Telefon/Phone: +385 1 5005 954
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: sandra.vidovic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Ivan Makovec
Telefon/Phone: +385 1 5005 644
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ivan.makovec@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Istraživačke infrastrukture / Research Infrastructures

Jelena Ilić Dreven

Telefon/Phone: +385 01 4594 541
E-pošta/E-mail: Jelena.IlicDreven@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Klaster 1 - Zdravlje / Health


uključujući povezana partnerstva

Ivana Bezmalinović
Telefon/Phone: +385 1 4106 367
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ivana.bezmalinovic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klaster 2 - Kultura, kreativnost i uključivo društvo / Culture, Creativity and Inclusive Society


uključujući povezane misije i partnerstva

dr. sc. Sandra Begonja
Telefon/Phone: 
+385 1 5556 756
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: sandra.begonja@ampeu.hr 

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

dr. sc. Lucijano Jakšić
Telefon/Phone:
385 1 5557 859
Faks/Fax: 385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: lucijano.jaksic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klaster 3 - Civilna sigurnost za društvo / Civil Security for Society


uključujući povezane misije i partnerstva

Ana Knežević
Telefon/Phone:
 +385 1 5557 852
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ana.knezevic@ampeu.hr   

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Maja Salapić
Telefon/Phone: +385 1 4106 366
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: maja.salapic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klaster 4 - Digitalizacija / Digital


uključujući povezane misije i partnerstva

Vlatko Grabovica
Telefon/Phone:
 +385 1 6165 518
E-pošta/E-mail: vlatko.grabovica@srce.hr

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu / University of Zagreb, University Computing Centre

Klaster 4 - Industrija / Industry


uključujući povezane misije i partnerstva

Ana Knežević
Telefon/Phone:
 +385 1 5557 852
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ana.knezevic@ampeu.hr   

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klaster 4 - Svemir / Space


uključujući povezane misije i partnerstva

Mirjana Vuk
Telefon/Phone: +385 1 5557 851
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: mirjana.vuk@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Maja Salapić
Telefon/Phone: +385 1 4106 366
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: maja.salapic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klaster 5 - Klima, energija i mobilnost / Climate, Energy and Mobility


i povezane misije Klimatski neutralni i pametni gradovi / Climate-neutral and smart cities i Prilagodba klimatskim promjenama i društvene transformacije / Adaptation to climate change including societal transformation i partnerstva

dr. sc. Tea Sabol
Telefon/Phone:
 +385 1 5005 958
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: tea.sabol@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Žana Počuča
Telefon/Phone:
 +385 1 5005 668
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: zana.pocuca@ampeu.hr 

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klaster 6 - Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš / Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment


i povezane misije Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode / Healthy oceans, seas, coastal and inland waters i Zdravlje tla i hrana / Soil health and food i partnerstva

dr. sc. Tea Sabol
Telefon/Phone:
385 1 5005 958
Faks/Fax: 385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: tea.sabol@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Žana Počuča
Telefon/Phone:
 +385 1 5005 668
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: zana.pocuca@ampeu.hr 

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Zajednički istraživački centar / Joint Research Centre

Sandra Vidović

Telefon/Phone: +385 1 5005 954
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: sandra.vidovic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Ivan Makovec
Telefon/Phone: +385 1 5005 644
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ivan.makovec@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Europsko vijeće za inovacije i Europski inovacijski ekosustavi / European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems

Marija Velić Galeković

Telefon/Phone: 385 1 4891 842
Faks/Fax: 385 1 4891 842
E-pošta/E-mail: marija.galekovic@hamagbicro.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs, Innovation and Investments

Tanja Lukanović
Telefon/Phone:
+385 1 5494 738
Faks/Fax: +385 1 4881 043
E-pošta/E-mail: tanja.lukanovic@hamagbicro.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs, Innovation and Investments

Europski institut za inovacije i tehnologiju / European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Zorana Barišić

Telefon/Phone: +385 1 4594 330
E-pošta/E-mail: zorana.barisic@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

 

 

Širenje sudjelovanja i Europski istraživački prostor / Widening participation and European Research Area (ERA)


uključujući mogućnosti financiranja aktivnosti povezanih s ravnopravnošću spolova, otvorenim pristupom, otvorenom znanošću te integritetom i etikom u aktivnostima istraživanja i inovacija 

dr. sc. Sandra Begonja
Telefon/Phone: +385 1 5556 756
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: sandra.begonja@ampeu.hr 

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

dr. sc. Lucijano Jakšić
Telefon/Phone:
385 1 5557 859
Faks/Fax: 385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: lucijano.jaksic@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Lana Jerolimov Cetina
Telefon/Phone: 385 1 555 7808
Faks/Fax: 385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: lana.jerolimov.cetina@ampeu.hr 

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST) / European Cooperation in Science and Technology (COST)

Doris Jozić

Telefon/Phone: +385 1 4594 485
E-pošta/E-mail: doris.jozic@mzo.hr; cost_CNC@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Fisija

Monika Brač Jugović

Telefon/Phone: +385 1 6122 111
E-pošta/E-mail: mbrac@mup.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova / Ministry of the Interior

Katarina Čop
Telefon/Phone:
 +385 1 6122 111
E-pošta/E-mail: kcop@mup.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova / Ministry of the Interior

Fuzija

Monika Brač Jugović

Telefon/Phone: +385 1 6122 111
E-pošta/E-mail: mbrac@mup.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova / Ministry of the Interior

Katarina Čop
Telefon/Phone:
 +385 1 6122 111
E-pošta/E-mail: kcop@mup.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova / Ministry of the Interior

Partnerstvo za istraživanja i inovacije na području Mediterana (PRIMA) / Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA

Mateo Ante Bosnić

Telefon/Phone: +385 4594 166
E-pošta/E-mail: mateoante.bosnic@mzo.hr 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

ERA-NET Cofund „Plavo gospodarstvo – Razvoj potencijala vodenih organizama“ (BlueBio) / ERA-NET COFUND „BlueBio – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources“

Doris Jozić

Telefon/Phone: +385 1 4594 485
E-pošta/E-mail: doris.jozic@mzo.hr;

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Jasminka Boljević
Telefon/Phone:
 +385 1 2356 990
E-pošta/E-mail: jasminka@hrzz.hr

Hrvatska zaklada za znanost / Croatian Science Foundation

ERA-NET Europska mreža za financiranje istraživanja iz područja neuroznanosti (NEURON) / ERA-NET COFUND NEURON - The Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON)

Mateo Ante Bosnić

Telefon/Phone: +385 1 4594 166
E-pošta/E-mail: MateoAnte.Bosnic@mzo.hr 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

ERA-NET za istraživanje i inovacije u području tehnologija vezanih uz materijala i baterija, kao podrška Europskom zelenom planu / M-era.Net - ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal

Mateo Ante Bosnić

Telefon/Phone: +385 1 4594 166
E-pošta/E-mail: MateoAnte.bosnic@mzo.hr 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

ERA PerMed „Personalizirana medicina: Multidisciplinarna istraživanja u smjeru implementacije” / ERA PerMed “Personalised medicine: Multidisciplinary research towards implementation

Mateo Ante Bosnić

Telefon/Phone: +385 1 4594 166
E-pošta/E-mail: MateoAnte.Bosnic@mzo.hr 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Mreža QuantERA / ERA-NET Cofund in Quantum Technologies

Jasminka Boljević

Telefon/Phone: +385 1 2356 990
E-pošta/E-mail: jasminka@hrzz.hr

Hrvatska zaklada za znanost / Croatian Science Foundation

EU Misije

Ivan Munjin

Telefon/Phone: 385 1 5556 892
Faks/Fax: 385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ivan.munjin@ampeu.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes