Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Uvod

Klaster Kultura, kreativnost i uključivo društvo pripada strukturi drugog stupa Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe kao drugi od ukupno šest tematskih klastera. U skladu s Ciljevima održivog razvoja (SDG) UN-a, klaster se usmjerava prema postavljenim prioritetima Europske unije koji osnažuju novi poticaj europskoj demokraciji, podržavaju gospodarstvo u interesu građana i Europski zeleni plan, pridonose digitalnoj tranziciji Europe, štite  europski način života i promiču snažniju Europu u svijetu, bolje upravljaju migracijama i mobilnošću te štite naše kulturno nasljeđe i potiču razvoj kreativnosti. Klaster je usmjeren i na rješavanje postojećih društvenih izazova nastalih kao posljedica pandemije bolesti COVID-19 te snažno potiče istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti koja imaju za cilj osigurati razvoj politika koje snažno potpomažu oporavak i povećavaju otpornost europskih društava u razdoblju sadašnjih i budućih kriza.

Europska unija podupire gospodarski rast koji osigurava visoku razinu socijalne zaštite i uključenosti te zajedničke vrijednosti uključujući demokraciju, ljudska prava i bogatstvo različitosti. Ovaj se model neprestano razvija i treba se nositi s višedimenzionalnim izazovima. Nadovezujući se na postignuća prethodnog okvirnog programa Obzor 2020., aktivnosti istraživanja i inovacija ovoga klastera programa Obzor Europa usredotočene su na jačanje demokratskog upravljanja i sudjelovanja građana, na očuvanje i promicanje kulturne baštine, kulturne i kreativne industrije (KKI) te na rješavanje postavljenih izazova u području društvenih, ekonomskih, tehnoloških i kulturnih transformacija. Odabrani prioriteti međusobno su povezani i odgovaraju na najvažnija društvena, politička, ekonomska i kulturna pitanja te očekivanja europskih građana.

Glavni izazovi

Klaster doprinosi rješavanju postojećih izazova u području navedenih prioriteta te društvenih i ekonomskih, rodnih i kulturnih nejednakosti putem strategija uključivanja, nediskriminacije, solidarnosti i socijalne zaštite te osnaživanja i ulaganja u društvene strukture (jačanje sustava socijalne zaštite, obrazovanja i osposobljavanja). Cilj ovog klastera je preoblikovati postojeće izazove u prednosti pomoću europske kohezije, uključivosti, pristupačnosti, konvergencije, raznolikosti i kreativnosti u svim područjima gospodarstva, društva, kulture i upravljanja.

Demokracije su osjetljivije i ranjivije više nego ikada do sada i suočavaju se s najozbiljnijom krizom posljednjih desetljeća. Sve je manje povjerenja u političke institucije demokracije, a multilateralno globalno upravljanje je pod povijesnim pritiskom. Istraživanja trenutnih izazova i napetosti u demokraciji mogu pomoći boljem razumijevanju i jačanju demokratskog upravljanja, njegovoj otpornosti i stabilnosti. Cilj je razviti inovacije, politike i preporuke utemeljene na dokazima, kao i institucionalne okvire koji proširuju političko sudjelovanje, socijalni dijalog, građanski angažman, rodnu ravnopravnost i uključivost a što će ujedno potaknuti i učinkovitost javnih politika, kao i zaštitu temeljnih prava i vladavinu zakona.

Inovacijski potencijal kulturne baštine i sektora kulturnih i kreativnih industrija doprinosi jačanju europske konkurentnosti te predstavlja važan segment gospodarskog rasta i razvoja europskih društava. Kulturna baština suočava se s velikim izazovima (klimatske promjene, zagađenje, prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem, pljačke i ilegalna trgovina, nedostatak financija ili nedovoljna valorizacija) dok europski sektor kulturnih i kreativnih industrija zaostaje u međunarodnoj konkurentnosti unatoč visokoj kvaliteti i kvantiteti. Kulturna baština treba iskoristiti najbolje što može mogućnosti koje joj donosi digitalna transformacija. Povezivanje tradicionalnog zanatstva, vrhunske i digitalne tehnologije značajno doprinosi očuvanju i restauraciji kulturnih dobara dok razvoj inovativnih tehnologija u kulturnim i kreativnim industrijama aktivno potiče otvaranje radnih mjesta i gospodarski rast.

Europa se transformira promjenama koje utječu na životne uvjete i dobrobit njezinih građana. Tehnološki napredak predstavlja višedimenzionalne društvene izazove (ekonomske, etičke, kulturološke i političke). Potrebno je razumijevanje tih izazova da bi se bolje iskoristile mogućnosti koje proizlaze iz društvenih i ekonomskih transformacija te zelene i digitalne tranzicije. U današnje vrijeme Europa se suočava s različitim društvenim izazovima: demografskim promjenama, socijalnom nejednakosti i isključivosti, promjenama na tržištu rada, procesom starenja stanovništva (socijalna zaštita), obrazovanjem i obrazovnim politikama te migracijama stanovništva. U području rada, produktivnosti kao i u načinu na koji živimo i učimo očekuje se da bi utjecaj automatizacije mogao imati značajan utjecaj. U isto vrijeme povećana je nejednakost u dohodcima i polarizacija tržišta rada te usporavanje usklađivanja u dohodcima i zaposlenju u većini europskih zemalja. Starenje stanovništva povećava davanja u području socijalne zaštite (mirovine), zdravstva i dugotrajne skrbi te ograničava sposobnost redistributivnog sustava da smanji nejednakosti. Obrazovanje i osposobljavanje ključni su dugoročni čimbenici u sprječavanju i uklanjanju nejednakosti i promicanju jednakih mogućnosti, uključenosti i društvene mobilnosti. Migracije će također kao kritična komponenta europskog društva dominirati političkim agendama dugi niz godina, a istraživanja će pridonijeti njihovom boljem razumijevanju u globalnom i EU kontekstu, pomoći u njihovom upravljanju i pridonijeti EU politikama u području migracija i mobilnosti. Provedba aktivnosti istraživanja i inovacija pridonijet će sveobuhvatnoj Europskoj strategiji za uključivim rastom, uključujući društvene, ekonomske, ekološke i povijesne dimenzije.

Očekivani učinci / Destinacije

U klasteru Kultura, kreativnost i uključivo društvo mogu se izdvojiti očekivani učinci definirani Strateškim planom, a koji opisuju dugotrajne učinke na društvo, ekonomiju i znanost. Učinci su povezani s destinacijama (D), a u radnom programu tekstovi destinacija odražavaju očekivane učinke:

Demokratsko upravljanje ojačano je poboljšanjem odgovornosti, transparentnosti, učinkovitosti i pouzdanosti institucija i politika utemeljenih na vladavini prava i širenjem aktivnog i uključivog građanstva osnaženog zaštitom temeljnih prava. Aktivnosti su usmjerene prema razvoju inovacija, politika i preporuka, kao i institucionalnih okvira koji proširuju političko sudjelovanje, društveni dijalog, građanski angažman i jednakost, uključujući ravnopravnost spolova, te borbu protiv diskriminacije, govora mržnje i rasizma → D1: Demokracija i upravljanje

Puni potencijal kulturne baštine, umjetnosti te kulturnih i kreativnih sektora kao pokretača održivih inovacija i europskog osjećaja pripadnosti ostvaruje se kontinuiranim angažmanom s društvom, građanima i gospodarskim sektorima, kao i boljom zaštitom, obnavljanjem i promicanjem kulturne baštine. Aktivnosti su usmjerene prema razvoju ciljeva u sklopu Europskog zelenog plana, s ciljem povećanja društvene otpornosti. Pozivi koji se odnose na očuvanje, digitalizaciju i promociju kulturne baštine te jačanje potencijala KKI uključuju više različitih tema unutar tri zasebne cjeline: Green (potpora KKI i kulturnim institucijama u ostvarivanju ciljeva zelene tranzicije), Digital (jačanje potencijala kulturne baštine i KKI u području digitalne tranzicije) i Innovative (doprinos kulturne baštine i KKI procesu jačanja društvene otpornosti i uključivosti društva). Unutar ove destinacije zasebno se objavljuju i pozivi za Oblak za suradnju u području europske kulturne baštine (A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – ECCCH) → D2: Europska kulturna baština i kulturne i kreativne industrije

Socijalna i ekonomska otpornost i održivost jačaju se boljim razumijevanjem socijalnih, etičkih, političkih i ekonomskih učinaka kao pokretača promjena (poput tehnologije, globalizacije, demografije, mobilnosti i migracija) i njihove međusobne interakcije → D3: Društvene i ekonomske transformacije

Uključiv rast se potiče, a ranjivosti se učinkovito smanjuju politikama (zasnovanima na dokazima) za zaštitu i povećanje zaposlenosti, obrazovanja, socijalne pravednosti i rješavanja nejednakosti, uključujući i odgovor na socijalno-ekonomske izazove zbog pandemije COVID-19 → D3: Društvene i ekonomske transformacije. Aktivnosti u ovoj destinaciji usmjerene su prema ostvarivanju ključnih strateških političkih ciljeva EU-a. U skladu s navedenim učincima, potiče se suradnja između potencijalnih prijavitelja iz akademskog sektora i institucija koje sudjeluju u pripremi prijedloga i preporuka u okviru nacionalnih / europskih politika. Projektni prijedlozi moraju uključivati relevantne znanstvene spoznaje koje su nastale kao rezultat istraživanja unutar projekata iz prethodnog programa Obzor 2020.

Destinacije uključuju nekoliko poziva u sklopu kojih se objavljuju različite teme natječaja. U opisu tema objašnjava se glavni cilj teme kao i očekivani ishodi koje je potrebno uključiti u projektni prijedlog.

Prijavitelji će u svojim prijedlozima morati jasno opisati kako će pridonijeti ostvarivanju učinaka i ciljeva.

SSH integracija

Mnogi društveni izazovi su prekompleksni da bi se njima bavila samo jedna znanstvena disciplina (ili čak nekoliko njih). Učinkovita integracija društvenih i humanističkih znanosti (SSH), uključujući i umjetnosti, u sve klastere, misije i partnerstva, načelo je cijelog programskog ciklusa. SSH predstavlja važan temelj u razvoju interdisciplinarne suradnje s istraživačima u drugim područjima znanosti, posebno sa STEM područjem, zadržavajući važnost na konceptu čovjekocentričnosti. SSH je ključni dio istraživanja i inovacija, posebno u pogledu dvostruke tranzicije (zelene i digitalne) i demografskih promjena. Očekuje se da će poboljšana integracija društvenih i humanističkih znanosti u istraživačke projekte dovesti do jačeg utjecaja na društvo, šireg angažmana građana i bolje budućnosti.

Klaster Kultura, kreativnost i uključivo društvo potiče multidisciplinarnu ekspertizu društvenih i humanističkih znanosti radi boljeg razumijevanja suvremenih transformacija društva, ekonomije, politika i kulture i pružanja političkih opcija temeljenih na dokazima za društveno pravedan i uključiv europski zeleni i digitalni oporavak.

Komplementarnosti među klasterima i sinergije

Ovaj je klaster dominantno fokusiran na društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje, ali mnogo mogućnosti za istraživače iz ovih područja može se pronaći u drugim dijelovima programa Obzor Europa, posebice u drugom stupu nazvanom Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe.

Klaster ostvaruje komplementarnosti s drugim tematskim klasterima kroz širu međusektorsku suradnju u sljedećim područjima:

Klaster 1 – pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i uključivost marginaliziranih skupina društva; mentalno zdravlje; socioekonomske i rodne nejednakosti; prilagodba sustava javnog zdravstva društvenim izazovima; zdravstvena ekonomija i ekonomski modeli; prilagodba zdravstvenih sustava na društvene izazove

Klaster 3 – područje radikalizacije i ekstremizma; otpornost društva na dezinformacije, lažne vijesti i propagandu; zaštita temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda; suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita prava migranata, uključujući izbjeglice i tražitelje azila, u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima; zaštita kulturne baštine

Klaster 4 – transformacije u području radnih mjesta u industriji 4.0/5.0; razvoj i utjecaj tehnološkog napretka; analiza digitalnih ekosustava u KKI; dizajn i poslovni modeli za održivi razvoj; sudjelovanje građana i javni angažman u industrijskim tehnologijama; poštivanje prava i sloboda građana u korištenju digitalnih tehnologija; promjene u modelu rada i utjecaj na ljudsko ponašanje; osmišljavanje metoda za poticanje sudjelovanja i povjerenja ranjivih skupina društva

Klaster 5 - analiza i preporuke za pravednu zelenu tranziciju i kako osigurati angažman i sudjelovanje javnosti, s obzirom na socioekonomske ranjivosti, nejednakosti i potencijalne rizike; razvoj učenja o održivosti; klimatska prilagodba i očuvanje kulturne baštine; uključivanje građana u proces tranzicije čiste energije, od planiranja do donošenja odluka i provedbe; migracije u odnosu na klimatske promjene i proces onečišćenja / rodno diferencirani utjecaji klimatskih promjena; društvene zajednice koje jačaju sudjelovanje, demokratsko upravljanje i otpornost na klimatske promjene; utjecaj klimatskih promjena na kulturnu baštinu

Klaster 6 - poboljšanje blagostanja u ruralnim i obalnim krajevima i razvoj dugoročnih socioekonomskih izgleda; odnos kulture i prehrambenih navika; promjene ponašanja i novi oblici proizvodnje i potrošnje

Sinergije se ostvaruju s drugim programima i financijskim instrumentima Europske unije kao što su: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Digitalna Europa, Globalna Europa, Kreativna Europa, Europski socijalni fond (ESF), Erasmus+, Europske snage solidarnosti, DiscoverEU i brojnim drugim.