Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Uvod

Klaster Kultura, kreativnost i uključivo društvo bavit će se prioritetima Europske unije koji daju novi poticaj europskoj demokraciji, potiču gospodarstvo u interesu građana, pridonose digitalnoj tranziciji, promiču europski način života i snažniju Europu u svijetu, bolje upravljaju migracijama i mobilnošću te štite naše kulturno naslijeđe. Ovaj klaster doprinijet će i provedbi Ciljeva održivog razvoja (SDG) UN-a od kojih mnogi imaju veliki utjecaj na kulturu, kreativnost i uključivo društvo.

Europska unija podupire gospodarski rast koji osigurava visoku razinu socijalne zaštite i uključenosti te zajedničke vrijednosti uključujući demokraciju, ljudska prava i bogatstvo različitosti. Ovaj se model neprestano razvija i treba se nositi s višedimenzionalnim izazovima. Društveni izazov 6 prethodnog okvirnog programa Obzor 2020. uložio je značajne resurse u poticanje boljeg razumijevanja Europe i pružanje rješenja za uključiva, inovativna i promišljena europska društva. Nadovezujući se na njegova postignuća, aktivnosti istraživanja i inovacija ovoga klastera programa Obzor Europa usredotočene su na demokratsko upravljanje, kulturnu baštinu i kulturne i kreativne industrije te društvene i ekonomske transformacije. Odabrani prioriteti međusobno su povezani i odgovaraju na najvažnija društvena, politička, ekonomska i kulturna pitanja te očekivanja europskih građana.

Glavni izazovi

Demokracije su osjetljivije i ranjivije više nego ikada do sada i suočavaju se s najozbiljnijom krizom posljednjih desetljeća. Sve je manje povjerenja u političke institucije demokracije, a multilateralno globalno upravljanje je pod povijesnim pritiskom. Istraživanja trenutnih izazova i napetosti u demokraciji mogu pomoći boljem razumijevanju i jačanju demokratskog upravljanja, njegovoj otpornosti i stabilnost. Cilj je razviti inovacije, politike i preporuke utemeljene na dokazima, kao i institucionalne okvire koji proširuju političko sudjelovanje, socijalni dijalog, građanski angažman, rodnu ravnopravnost i uključivost.

Kulturna baština suočava se s velikim izazovima (klimatske promjene, zagađenje, prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem, pljačke i ilegalna trgovina, nedostatak financija ili nedovoljna valorizacija), a europska kulturna industrija zaostaje u međunarodnoj konkurentnosti unatoč visokoj kvaliteti i kvantiteti. Kulturna baština treba iskoristiti najbolje što može mogućnosti koje joj donosi digitalna transformacija. Treba kombinirati tradicionalno zanatstvo, vrhunske i digitalne tehnologije za očuvanje i restauraciju kulturnih dobara s inovativnim tehnikama u kulturnim i kreativnim industrijama potičući otvaranje radnih mjesta i rasta.

Europa se transformira promjenama koje utječu na životne uvjete i dobrobit njezinih građana. Tehnološki napredak predstavlja višedimenzionalne društvene izazove (ekonomske, etičke, kulturološke i političke). U području rada, produktivnosti kao i u načinu na koji živimo i učimo očekuje se da bi utjecaj automatizacije mogao imati značajan utjecaj. U isto vrijeme povećana je nejednakost u dohodcima i polarizacija tržišta rada te usporavanje usklađivanja u dohodcima i zaposlenju u većini europskih zemalja. Provedba aktivnosti istraživanja i inovacija pridonijet će sveobuhvatnoj Europskoj strategiji za uključivim rastom, uključujući društvene, ekonomske,  ekološke i povijesne dimenzije. Migracije će također kao kritična komponenta europskog društva dominirati političkim agendama dugi niz godina, a istraživanja će pridonijeti njihovom boljem razumijevanju u globalnom i EU kontekstu, pomoći u njihovom upravljanju i pridonijeti EU politikama u području migracija i mobilnosti.

Očekivani učinci / Destinacije

U klasteru Kultura, kreativnost i uključivo društvo mogu se izdvojiti četiri (4) očekivana učinka definirana Strateškim planom, a opisuju šire učinke na društvo, ekonomiju i znanost. Učinci su povezani s destinacijama (D), a u radnom programu tekstovi destinacija odražavaju očekivane učinke:

Demokratsko upravljanje ojačano je poboljšanjem odgovornosti, transparentnosti, učinkovitosti i pouzdanosti institucija i politika utemeljenih na vladavini prava i širenjem aktivnog i uključivog građanstva osnaženog zaštitom temeljnih prava → D1: Demokracija i upravljanje

Puni potencijal kulturne baštine, umjetnosti te kulturnih i kreativnih sektora kao pokretača održivih inovacija i europskog osjećaja pripadnosti ostvaruje se kontinuiranim angažmanom s društvom, građanima i gospodarskim sektorima, kao i boljom zaštitom, obnavljanjem i promicanjem kulturne baštine → D2: Europska kulturna baština i kulturne i kreativne industrije

Socijalna i ekonomska otpornost i održivost jačaju se boljim razumijevanjem socijalnih, etičkih, političkih i ekonomskih učinaka kao pokretača promjena (poput tehnologije, globalizacije, demografije, mobilnosti i migracija) i njihove međusobne interakcije → D3: Društvene i ekonomske transformacije

Uključiv rast se potiče, a ranjivosti se učinkovito smanjuju politikama (zasnovanima na dokazima) za zaštitu i povećanje zaposlenosti, obrazovanja, socijalne pravednosti i rješavanja nejednakosti, uključujući i odgovor na socijalno-ekonomske izazove zbog pandemije COVID-19 → D3: Društvene i ekonomske transformacije

Prijavitelji će u svojim prijedlozima morati jasno opisati kako će pridonijeti ostvarivanju ovih učinaka.

SSH integracija

Mnogi društveni izazovi su prekompleksni da bi se njima bavila samo jedna znanstvena disciplina (ili čak nekoliko njih). Učinkovita integracija društvenih i humanističkih znanosti (SSH) u sve klastere, uključujući misije i partnerstva, načelo je cijelog programskog ciklusa. SSH je ključni dio istraživanja i inovacija, posebno u pogledu dvostruke tranzicije (zelene i digitalne). Očekuje se da će poboljšana integracija društvenih i humanističkih znanosti u istraživačke projekte dovesti do jačeg utjecaja na društvo, šireg angažmana građana i bolje budućnosti.

Klaster Kultura, kreativnost i uključivo društvo potiče multidisciplinarnu ekspertizu društvenih i humanističkih znanosti radi boljeg razumijevanja suvremenih transformacija društva, ekonomije, politika i kulture i pružanja političkih opcija temeljenih na dokazima za društveno pravedan i uključiv europski zeleni i digitalni oporavak.

Sinergije

Ovaj je klaster dominantno fokusiran na humanističke i društvene znanosti, ali mnogo mogućnosti za istraživače iz ovih područja može se pronaći u drugim dijelovima programa Obzor Europa, posebice u drugom stupu nazvanom Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe.

Komplementarnosti i sinergije ostvarivat će se i s drugim programima i financijskim instrumentima Europske unije kao što su Kreativna Europa, Erasmus+, Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Digitalna Europa i brojnim drugim.