Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Općenito o financijskim pitanjima

Općenito o financijskim pitanjima

Obzor Europa deveti je okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije. Riječ je o najvećem javnom programu za istraživanja i inovacije u Europi čiji proračun za razdoblje 2021. – 2027. godine iznosi više od 95 milijardi eura. Program Obzor Europa imat će učinak na širok spektar politika EU-a te zbog toga njime upravljaju brojne glavne uprave Europske komisije (EK), što povećava složenost provedbe Programa. Kako bi olakšala provedbu projekata financiranih iz programa Obzor Europa, Europska je komisija pojednostavila pravila prijave i provedbe projekata u odnosu na prethodni program Obzor 2020. te pružila jasnije smjernice i veću pravnu sigurnost korisnicima. Uz pojednostavljena pravila u temeljnim pravnim aktima programa Obzor Europa poduzeti su i koraci za pojednostavljenje u samoj provedbi programa, počevši s portalom Funding and Tenders, koji predstavlja jedinstvenu ulaznu točku za sve natječaje programa Europske unije kojima se upravlja centralno. Portal Funding and Tenders obuhvaća sve postupke, dokumentaciju, službe za pomoć i informatičke sustave ublažavajući time administrativno opterećenje za sudionike i ubrzavajući postupke dodjele bespovratnih sredstava.

U novom programskom razdoblju financijska pravila primjenjiva za sve programe financiranja EU-a i EU-fondove temelje se na Financijskoj uredbi, koja propisuje pravila korištenja općeg proračuna EU-a. Upravo kao jednu od mjera pojednostavljenja EK je uvela korištenje tzv. korporativnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Corporate Model Grant Agreement) te ga učinila obaveznim za EU-programe. Ideja korporativnog ugovora je osigurati ista pravila za sve programe, a sukladno Financijskoj uredbi. Samo se određene mogućnosti i odredbe korporativnog ugovora mogu prilagoditi svakom pojedinačnom programu sukladno njegovim posebnim pravilima pa tako i programu Obzor Europa. Model ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima (Annotated Model Grant Agreement) donosi dodatna pojašnjenja svih članaka primjenjivih na program Obzor Europa.

Glavne su značajke financijskih pravila daljnje pojednostavljenje sadašnjeg sustava povrata stvarnih troškova, posebno u pogledu troškova osoblja (personnel costs), šire prihvaćanje uobičajenih računovodstvenih praksi korisnika, posebno za interno izdavanje računa (internal invoices) i usluge koje bi obuhvaćale ono što su u programu Obzor 2020. velike istraživačke infrastrukture (large research infrastructure). Započela je povećana upotreba pojednostavljenih mogućnosti obračuna troškova kao što su oni za jednokratno financiranje projekata (lump sum) u odgovarajućim područjima i uzimajući u obzir iskustva iz pilot natječaja financiranih u programu Obzor 2020.

Prihvatljivost troškova navedena je u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor) koji utvrđuje kriterije za sve prihvatljive troškove i definira posebne zahtjeve za pojedine kategorije troškova. Da bi se izbjegle greške u izvještavanju, svakako je poželjno upoznati navedena pravila u ranoj fazi provedbe projekta.

U programu Obzor Europa koriste se tri modela financiranja: financiranje prema stvarnim troškovima (actual costs, model ugovora prema stvarnim troškovima), financiranje jediničnih troškova (unit costs, model ugovora za jedinične troškove) i jednokratno financiranje (lump sum, model ugovora za jednokratno financiranje).

Model financiranja prema stvarnim troškovima (actual costs)

U modelu financiranja prema stvarnim troškovima prilikom pripreme financijskih izvještaja prijavljuju se stvarno nastali troškovi knjiženi u poslovnim knjigama korisnika. To je najčešće korišten model financiranja kod kojeg se troškovi, tijekom izrade proračuna, definiraju prema sljedećim standardnim proračunskim kategorijama:

Troškovi osoblja

Troškovi podugovaranja

Troškovi nabave: putni troškovi, oprema, ostala roba, radovi i usluge

Neizravni troškovi.

Opći uvjeti za prihvatljivost troškova u modelu financiranja prema stvarnim troškovima su:

 • Troškovi su stvarno nastali korisniku.
 • Troškovi su nastali za vrijeme implementacije projekta (iznimka: troškovi pripreme završnog izvješća dostavljenog u roku od 60 dana od završetka projekta).
 • Troškovi su navedeni u predviđenom proračunu iz Priloga 2 Ugovora.
 • Troškovi su nastali u vezi s aktivnostima kao što su opisane u Prilogu 1 Ugovora i nužni su za njihovu provedbu.
 • Troškove je moguće utvrditi i provjeriti, odnosno zabilježeni su u računovodstvenoj evidenciji korisnika u skladu s važećim nacionalnim računovodstvenim propisima i u skladu su s uobičajenom računovodstvenom praksom korisnika te ih je moguće povezati s projektom.
 • Troškovi su nastali u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom u području poreza, rada i socijalne sigurnosti.
 • Troškovi su razumni, opravdani te usklađeni s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

Opća pravila prihvatljivost troškova mogu se naći u članku 6.1 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Najčešći neprihvatljivi troškovi su:

 • dugovane kamate
 • tečajni gubici
 • bankovne naknade za prijenose iz EK
 • PDV koji se može odbiti (PDV koji se ne može odbiti prihvatljiv je ako korisnik nema pravo na odbitak pretporeza).

Svi neprihvatljivi troškovi mogu se naći u članku 6.3 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Financiranje po projektu nikad ne smije premašiti najveći iznos bespovratnih sredstava naveden u Ugovoru.

Korisnici su dužni u prijedlogu, kao i u izvješću, navesti eventualne prihode projekta. Prihodima se smatraju svi prihodi ostvareni aktivnostima projekta dok traje projekt. Važno je imati na umu da prihodi mogu dovesti do smanjenja bespovratnih sredstava na razini projekta.