Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Jamstveni fond

Jamstveni fond

Jamstveni fond za sudionike koji je uspostavljen u okviru programa Obzor 2020. i kojim upravlja Europska komisija (EK) pokazao se kao važan zaštitni mehanizam kojim se ublažavaju rizici povezani s iznosima koji su dospjeli, a nisu isplaćeni od strane sudionika koji ne ispunjava obveze. Stoga će se provedba jamstvenog fonda za korisnike, preimenovanog u mehanizam uzajamnog osiguranja (Mutual Insurance Mechanism), nastaviti u programu Obzor Europa i proširiti na ostala tijela za financiranje, posebno na inicijative na temelju članka 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koje se odnose na javno-javna partnerstva, uz sudjelovanje EU-a u programima za istraživanje i razvoj koje poduzima više zemalja EU-a. Mehanizam bi trebao biti otvoren korisnicima svih drugih programa Unije kojima se izravno upravlja. Korisnici će uplatiti doprinos od 5 % financijskih sredstava koje je Unija dodijelila za projekt, a na temelju redovitih evaluacija EK može povećati doprinos do 8 % ili ga može smanjiti na manje od 5 %. Doprinos korisnika Mehanizmu kompenzirat će se iz prvog predfinanciranja i uplatiti u Mehanizam u ime korisnika, a korisniku se vraća s uplatom konačnog iznosa. Odgovornost korisnika prema EK ili agenciji koja provodi financiranje ograničena je na njihove vlastite dugove. Za rješavanje financijskih potraživanja između korisnika potrebno je interno rješenje unutar konzorcija.