Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Partnerstva

Partnerstva

Europska partnerstva u sklopu Obzora Europa predstavljaju zajedničku inicijativu, odnosno mreže organizacija, u kojoj se Europska unija zajedno s državama članicama i pridruženim zemljama, privatnim i/ili javnim partnerima iz redova industrije, sveučilištima, istraživačkim organizacijama, javnim tijelima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini, organizacijama civilnog društva, zakladama i drugim pravnim osobama obvezuje zajednički podržati razvoj i provedbu istraživačkih i inovacijskih programa. Kao takva, partnerstva su osmišljena i razvijena kako bi se prevladala fragmentacija u istraživanju i razvoju, postiglo usklađivanje s nacionalnim strategijama zemalja članica, izbjeglo dupliciranje napora kreiranja javnih politika te ostvarilo rješavanje ekonomske krize jačajući konkurentnost i inovacije. Europska partnerstva omogućit će koncentraciju resursa, znanja i vještina te zajednički pristup europskim prioritetima. Europska partnerstva uspostavljaju se radi postizanja zajedničkih ciljeva koji se ne mogu postići drugim aktivnostima financiranima u sklopu Okvirnog programa.

Partnerstva su usklađena s drugim relevantnim programima Europske unije te dosljedno prate prioritete i obveze Europske unije, a istovremeno su komplementarna i s nacionalnim i s regionalnim programima te prioritetima financiranja što doprinosi jačanju Europskog istraživačkog prostora. U tom smislu, partnerstva će značajno doprinijeti postizanju političkih prioriteta EU-a, poput Europskog zelenog plana (Green Deal), Europske digitalne strategije (Europe's Digital Strategy) ili spremnosti za pandemiju.

Programom Obzor Europa prezentiran je novi, ambiciozniji pristup europskim partnerstvima s namjerom usmjerenosti potpori ciljevima Europske unije. Reduciran je broj postojećih partnerstava, a glavne značajke novih europskih partnerstava su sljedeće:

a) jednostavna i usklađena struktura partnerstava i paket instrumenata
b) usklađenost pristupa programskom ciklusu partnerstva
c) strateška usmjerenost partnerstava

Partnerstva će imati jasan pristup programskom ciklusu, biti vremenski ograničena, uključujući postupno ukidanje financiranja Programa. Partnerstva će se provoditi, nadgledati, ocjenjivati, postupno ukidati i/ili obnavljati na temelju kriterija učinkovitosti, postizanja jasnih učinaka na Europsku uniju i njene građane, a posebno u pogledu postizanja rješenja za globalne izazove, ciljeva istraživanja i inovacija, konkurentnosti, održivosti Unije te doprinosa jačanju Europskog istraživačkog i inovacijskog prostora.

Partnerstva će se voditi načelima transparentnosti, otvorenosti, snažnog učinka, dugoročne obveze svih uključenih dionika, fleksibilnosti u provedbi, koherentnosti, koordiniranog pristupa te komplementarnosti s drugim inicijativama EU-a, regionalnim, nacionalnim i, tamo gdje je to potrebno, međunarodnim inicijativama. Strateški pristup partnerstvima u okviru programa Obzor Europa ima za cilj poboljšati koherentnost partnerstava, kako međusobno između partnerstava, tako i u interakciji s drugim instrumentima u Obzoru Europa. Uz to, očekuje se veća otvorenost i transparentnost partnerstava u pogledu sudionika (partnerskih organizacija), aktivnosti i rezultata. Uz više strateški, koherentan pristup i pristup koji se temelji na utjecaju i očekivanim rezultatima, partnerstva će biti ključan zajednički programski model u tranziciji prema zelenijoj, socijalno relevantnoj i digitalno osposobljenoj europskoj ekonomiji i društvu.

Obzor Europa prepoznaje tri modela europskih partnerstava koji predstavljaju stanovitu transformaciju modela provedbe partnerstava u odnosu na prošli Okvirni program.

Oblici sudjelovanja u partnerstvima u sklopu Obzora Europa su sljedeći:

a) Partnerstva za zajedničke programe (co-programmed partnerships)

  • partnerstva uspostavljena na temelju tzv. memoranduma o razumijevanju ili ugovora između Komisije i partnerskih organizacija iz država članica kojim se određuju ciljevi partnerstva, financijski i doprinosi u naravi (in kind), ključni pokazatelji uspješnosti te očekivani rezultati
  • financiranje je centralizirano, a predstavlja kombinaciju sredstava Komisije i nacionalnih doprinosa te drugih izvora financiranja kroz različite modele (npr. ERA-NET mehanizmi, EJP, FET i sl.)

b) Sufinancirana partnerstva (co-financed partnerships)

  • partnerstva uspostavljena na zajedničkom istraživačkom/inovacijskom programu o kojem je postignut dogovor partnerskih organizacija te koji navodi ciljeve, ključne pokazatelje uspješnosti te očekivane učinke koji će se ostvariti na temelju predanosti partnera
  • provedbu programa vrše partnerske organizacije koje su ujedno obvezne na financijske i doprinose u naravi

c) Institucionalizirana partnerstva (institutionalized partnerships)

  • partnerstva uspostavljena na temelju članka 185. ili 187. Ugovora o funkcioniranju EU; npr. Zajednička poduzeća (joint undertaking) ili Zajednice znanja i inovacija (EIT KIC)
  • istraživačke/inovacijske programe provode s dugoročnom perspektivom države članice
  • centralizirana upravljačka struktura
  • u slučaju institucionaliziranih europskih partnerstava koja su uspostavljena u skladu s člankom 185. UFEU, obvezno je sudjelovanje najmanje 40 % država članica Unije

Slika 1. Model transformacije partnerstava iz Obzora 2020. u partnerstva u sklopu Obzora Europa

S obzirom na to da su se dosadašnja FET partnerstva pokazala učinkovitim i djelotvornim instrumentom koji također zajedničkim i koordiniranim naporima Unije i njezinih država članica doprinosi boljitku društva, aktivnosti vodećih FET-ova koje su se provodile u okviru Obzora 2020., iz područja grafena, ljudskog mozga i kvantne tehnologije, nastavit će se provoditi i u okviru programa Obzor Europa.

Više informacija o europskim partnerstvima možete pronaći na stranicama Komisije. O pojedinim partnerstvima iz određenih klastera možete također saznati na sljedećim stranicama Komisije:

Za pojedina su partnerstva zadužene nacionalne osobe za kontakt nadležne za klastere kojima partnerstva tematski pripadaju.

Sudjelovanje Republike Hrvatske u europskim partnerstvima

Komisija je u srpnju 2020. godine predstavila konačni prijedlog europskih partnerstava koja će biti uspostavljena u novom okvirnom programu te zatražila od država članica dostavu iskaza interesa za pristupanje određenim partnerstvima uz obaveznu EU ex ante demonstraciju dugoročne obveze, financijske podrške te in kind podrške određenom partnerstvu za koje se iskaže interes za pristupanje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je postupak savjetovanja i pripreme odgovora s relevantnim dionicima u sustavu. Pripreme su uključivale konzultacije s akademskom zajednicom i drugim relevantnim ministarstvima (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) jer su predložena partnerstva međusektorska i zahtijevaju dobru koordinaciju i komunikaciju između relevantnih ministarstava potrebnih za njihovu provedbu.

Napravljena je i procjena istraživačkih i inovacijskih potencijala na temelju ranijeg uspjeha u Okvirnom programu te su analizirana predložena partnerstva kako bi se vidjelo koliko koreliraju sa srednjoročnim i dugoročnim strategijama i planovima MZO-a i RH, uključujući nacionalne planove reformi. Nakon prikupljenih očitovanja, izrađena je analiza koristi pristupanja određenim partnerstvima.