Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Jedinični troškovi (Unit costs)

Jedinični troškovi (Unit costs)

Financiranje bazirano na jediničnim troškovima (unit costs) koristi se u nekim dijelovima programa Obzor Europa, ponajviše u djelovanjima Marie Sklodowska – Curie (MSCA). Temelji se na fiksnom iznosu koji je određen za jedinicu troška (na primjer iznos za jedan mjesec rada istraživača), a pravila za prihvatljivost troškova su navedena u modelu ugovora za jedinične troškove o dodjeli bespovratnih sredstava. Uvjeti prihvatljivosti troškova su sljedeći: jedinice su stvarno nastale za vrijeme provedbe projekta, navedene su u predviđenom proračunu projekta, nužne su za provedbu projekta, moguće ih je utvrditi i provjeriti.

Potrebno je čuvati odgovarajuću prateću dokumentaciju poput ugovora, bankovnih izvoda o nastanku plaćanja, platnih lista i sl., kojom se dokazuje nastanak jedinica prema kojima se računa iznos.

Za potrebe revizije u modelu financiranja prema jediničnim troškovima (unit costs) korisnici ne moraju voditi posebnu evidenciju o stvarno nastalim troškovima, ali moraju voditi odgovarajuće evidencije i prateće dokumente koji dokazuju broj prijavljenih jedinica.