Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Klima, energija i mobilnost

Europska unija već nekoliko godina traži rješenja za izazove koji su počeli utjecati na njezine temeljne vrijednosti i načela, poput gospodarske krize, konkurencije na globalnoj razini i klimatskih promjena. Načini na koje se Europska unija suočava s tim izazovima su ubrzanje zelene i digitalne tranzicije te cjelokupna transformacija europskoga gospodarstva, industrije i društva. Poduzimanje mjera u tom smjeru omogućit će stvaranje održive, pravedne i otporne Europe te ostvarivanje europskog vodstva na globalnoj razini u području obrazovanja, istraživanja i inovacija usmjerenih na građane.

Klima, energija i mobilnost

Program Obzor Europa, deveti europski okvirni program za istraživanje i inovacije (2021. – 2027.), jedan je od ključnih instrumenata Europske unije za ostvarivanje zadanih ciljeva društvene transformacije te klimatski neutralne i zelene Europe. Obzor Europa omogućit će jačanje i širenje znanja i poduprijeti razvoj inovativnih rješenja u skladu s političkim prioritetima Europske komisije. Posebna će se pozornost unutar programa posvetiti razvoju suradnje između sveučilišta, znanstvenih zajednica, industrije, malih i srednjih poduzeća te građana i njihovih predstavnika kako bi se premostile teritorijalne, generacijske i kulturalne praznine, vodeći računa o potrebama svih građana u oblikovanju budućnosti Europe.

U drugome stupu pod nazivom Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe nalazi se i klaster 5 – Klima, energija i mobilnost. Unutar ovoga klastera financirat će se projekti koji pridonose istraživanju, inovacijama i novim rješenjima u području obnovljivih izvora energije, hvatanja i skladištenja CO2, baterija, energetski učinkovitih zgrada, pametnog prometa, prometa s nultom emisijom te zelenih i uključivih rješenja u području energetike i mobilnosti namijenjenih gradovima i građanima. Ovim se dijelom programa Obzor Europa pokriva širok raspon sličnih područja koja podupiru zelenu tranziciju. Podnositelji zahtjeva trebali bi se uhvatiti u koštac s konkretnim izazovima na tu temu te pomoći jačanju europskih baza znanja i konkurentnosti unutar područja klime, energije i mobilnosti. Klaster se temelji na holističkom i multidisciplinarnom pristupu istraživanju i inovacijama te je zbog toga relevantan i za istraživače u društvenim i humanističkim znanostima.

Glavni je pokretač ovog klastera programa Obzor Europa ubrzanje zelene i digitalne tranzicije i s tim povezane transformacije gospodarstva, industrije i društva s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u Europi do 2050. godine. To se odnosi na postizanje nulte stope emisija stakleničkih plinova u područjima energetike i mobilnosti najkasnije do 2050. godine (kao i u drugim sektorima koji nisu obuhvaćeni ovim klasterom), istovremeno potičući njihovu konkurentnost i otpornost te upotrebljivost za građane i društvo.

Aktivnostima unutar ovoga dijela programa Obzor Europa podupire se provedba Pariškog sporazuma, Europskog zelenog plana i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda sadržanih u UN-ovu dokumentu The 2030 Agenda for Sustainable Development usvojenom 2015. godine. Stvaranjem više radnih mjesta, ubrzanjem gospodarske i socijalne transformacije, bržom digitalizacijom te omogućavanjem rasta gospodarstva na temelju inovacija i uključivosti, aktivnosti će pomoći oporavku Europe nakon krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, izravno doprinoseći prioritetima Europske komisije An economy that works for the people i A Europe fit for the digital age.

Strateška vizija Europske komisije Čist planet za sve navodi da će prijelaz na klimatsku neutralnost u narednim desetljećima promijeniti sektore energetike i mobilnosti, čineći ih još više isprepletenima. Istraživanja i inovacije uvelike će utjecati na brzinu kojom će se ti prijelazi odvijati, izravno utječući na promjene kao što su poboljšanje kvalitete zraka i vode, povećanje zaposlenosti, socijalna uključenost, održivo upravljanje resursima te smanjena ovisnost o fosilnim gorivima. Stopa uspješnosti europskih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti koje će omogućiti poboljšanje provedbe i komercijalizaciju inovativnih rješenja usmjerit će buduću konkurentnost Europske unije na globalnom tržištu.

Okvirni program Obzor Europa u skladu je s političkim prioritetima Europske komisije s naglaskom na klimatski neutralnu i zelenu Europu, prilagođenu digitalnom dobu u kojem gospodarstvo djeluje na dobrobit svih građana. Cilj je osigurati učinkovitu poveznicu između prioriteta Komisije i programskih aktivnosti, odnosno istraživačkih i inovacijskih projekata koje financira program Obzor Europa. Time će se potaknuti ulaganja u istraživanje i inovacije tamo gdje su ona najpotrebnija i, što je najvažnije, postići će se vidljivi rezultati. Novi okvirni program ulaže u područja koja su od jasne strateške važnosti za Europu i njezine građane, a klaster 5 podupire njezine ciljeve aktivnostima uključenima u svoj radni program, kao i putem institucionalnih europskih partnerstava. Iako aktivnosti partnerstava nisu uključene u radni program klastera 5, od velike je važnosti omogućiti sinergiju između aktivnosti bez obzira na način njihove provedbe. Više je o partnerstvima moguće pročitati na stranici Europske komisije.

Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost podržat će europsku zelenu tranziciju koja se temelji na konkurentnosti europskih industrijskih i uslužnih djelatnosti. To se posebno odnosi na područja energije i mobilnosti koji predstavljaju tržišta za koja se predviđa da će znatno rasti na globalnoj razini. Uz potporu istraživanjima i inovacijama, omogućit će se čišća, ekološki prihvatljiva i konkurentnija rješenja u području energije i mobilnosti te digitalizirane usluge ključne za konkurentno europsko gospodarstvo, a ujedno usmjerene na ljude. U konačnici korist će imati građani u vidu više kvalitete života i otvaranja novih radnih mjesta.

Ljudske aktivnosti dokazano utječu na prirodne resurse i dovode u pitanje njihovu održivost. Prirodni resursi dodatno su ugroženi utjecajem klimatskih promjena, što posebno zabrinjava u područjima poljoprivrede, šumarstva, akvakulture i ribarstva. Ovi sustavi istovremeno imaju dubok utjecaj na klimatske promjene i promjene u okolišu, ali su i posebno pogođeni njima. Europska unija ima ambiciju zaustaviti opadanje biološke raznolikosti, zaštititi i očuvati ekosustave te na održiv način upravljati prirodnim resursima na kopnu i moru, čime se osigurava sigurnost opskrbe hranom, kao i čisto i zdravo okruženje za sve, istodobno doprinoseći klimatskoj neutralnosti.

Aktivnosti unutar područja klastera 5 unaprijedit će znanja i osigurati inovativne tehnologije i rješenja za potporu funkcioniranju ekosustava, održivom upravljanju prirodnim resursima koji osiguravaju ljudske potrebe i doprinose klimatskoj neutralnosti te osiguravanju čistog i zdravog okoliša. Projekti financirani unutar ovoga dijela programa svojim će rješenjima pridonijeti čišćem i zdravijem okolišu smanjenjem negativnih utjecaja mobilnosti i korištenja energije na kvalitetu zraka, ekosustave i biološku raznolikost te time izravno utjecati i na zdravlje ljudi.

Europska unija ima ambiciju znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova do 2030. godine i postati klimatski neutralna do 2050., na što se obvezala usvajanjem Europskog zelenog plana. Takva klimatska tranzicija zahtijeva znatne napore u istraživanju i inovacijama u području čistih tehnologija. Istraživanja i inovacije odredit će brzinu kojom će se promjene odvijati, izravno utječući na dobrobit građana, kao i na stopu uspjeha europskih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti te će dovesti do buduće konkurentnosti Europske unije u postojećim i novonastalim industrijama. Navedeno zahtijeva velike promjene u načinu proizvodnje, trgovine, gradnje, kretanja i potrošnje te djelovanje usklađeno sa strateškim prioritetima kao što su Strategija EU-a za iskorištavanje potencijala energije iz obnovljivih izvora na moru za klimatski neutralnu budućnost,  Energija za klimatski neutralno gospodarstvo: strategija EU-a za integraciju energetskog sustava ili Strategija za vodik za klimatski neutralnu Europu. Klaster 5 doprinijet će postizanju klimatske neutralnosti energetskog i prometnog sektora uz zadržavanje konkurentnog vodstva i doprinos prosperitetu Europe. To će uključivati horizontalna rješenja za osiguranje opskrbe čistom energijom po nižim cijenama, rješavanje problema skladištenja energije, pametniju povezanost industrijskih postrojenja s energetskim sustavom, konkurentniji i čišći transport te pametnija i sigurnija rješenja za mobilnost robe i ljudi.

Klaster 5 uhvatit će se u koštac s tranzicijom sektora energije i mobilnosti u sklopu holističkog pristupa u pogledu njihova djelovanja na građane i društvo u cjelini. S obzirom na to da se transformacija energetskog sektora, mobilnosti i klimatske znanosti odnosi na šire društvene potrebe, ona ovisi o povjerenju i sudjelovanju građana. Klaster 5 ima kao cilj pronalaženje novih i boljih načina za uključivanje europskih građana u tranziciju s niskim udjelom ugljika, uključujući gradove i održivo gospodarstvo. Time će se utjecati na rješavanje problema nejednakosti te na osnaživanje i poticanje svih građana na sudjelovanje u zelenoj i digitalnoj tranziciji kako bi svi zajedno stvorili otpornije, uključivije i demokratskije europsko društvo spremno da odgovori na prijetnje i katastrofe.  

Projekti koji će biti financirani unutar klastera 5 morat će doprinijeti ostvarivanju očekivanih učinaka do kojih će doći tijekom ostvarivanja projektnih aktivnosti. Aktivnosti u određenoj destinaciji mogu imati međusektorski karakter i često će doprinijeti višestrukim očekivanim utjecajima. Klaster 5 broji šest specifičnih očekivanih učinaka koji su u radnom programu transformirani u destinacije odnosno odredišta (D).

Destinacija 1: Klimatske znanosti i odgovori
Aktivnosti provedene u okviru ovoga dijela programa omogućit će prijelaz na klimatski neutralno i otporno društvo i gospodarstvo razvojem klimatske znanosti koja će utrti puteve i dati odgovore na klimatske promjene u vidu njihova ublažavanja. Nova znanja o klimatskom sustavu Zemlje utjecat će na bolje razumijevanje promjena i brži odgovor društva te omogućiti kvalitetnije procjene utjecaja klimatskih promjena i osmišljavanje novih rješenja.

Destinacija 2: Međusektorska rješenja za klimatsku tranziciju
Ovom se destinacijom želi postići prijelaz energetskog i prometnog sektora u klimatski neutralan korištenjem inovativnih međusektorskih tehnologija i rješenja. Obuhvaćena su tematska područja koja su međusobno povezana i mogu pružiti ključna rješenja za primjenu u području klime, energetike i mobilnosti. U skladu s opsegom klastera 5 ta su područja baterije, vodik, zajednice i gradovi, revolucionarne tehnologije i sudjelovanje građana.

Destinacija 3: Održiva, sigurna i konkurentna opskrba energijom
Transformacija energetskog sustava odnosit će se na smanjenje ukupne potražnje za energijom i neutralnost u odnosu na klimu. Aktivnosti projekata pomoći će da se opskrba energijom učini čišćom, sigurnijom i konkurentnijom jačanjem učinkovitosti i pouzdanosti rješenja za obnovljivu energiju, u skladu s društvenim potrebama i sklonostima. Projektnim prijedlozima podržavat će se modernizacija energetskih sustava te osmišljavanje inovativnih rješenja za pohranu dobivene energije.

Destinacija  4: Učinkovito, održivo i uključivo korištenje energije
Učinak koji se želi postići ovom destinacijom je učinkovito i održivo korištenje energije koja je dostupna svima, a osiguran je kroz sustav čiste energije i pravedne tranzicije. Rješenja koja se tiču poboljšanja energetske učinkovitosti jedan su od najisplativijih načina za postizanje klimatske neutralnosti, smanjenje zagađenja i korištenje obnovljivih izvora energije. Veliku pomoć prelasku na decentraliziran i klimatski neutralan energetski sustav pružit će digitalne tehnologije što će ujedno potaknuti i nove poslovne prilike.

Destinacija 5: Čista i konkurentna rješenja za sve prijevozne sustave
Prometni sektor odgovoran je za 23 % emisija CO2 te i dalje ovisi o nafti za ispunjavanje velikog dijela svojih energetskih potreba. Iako je posljednjih desetljeća postignut znatan tehnološki napredak, predviđene emisije stakleničkih plinova nisu u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma zbog povećane potražnje za prijevoznim uslugama. Kako bi se do 2050. godine postigli strateški ciljevi koji vode prema klimatski neutralnoj mobilnosti, istovremeno povećavajući globalnu konkurentnost europskog prometnog sektora, potrebne su pojačane istraživačke i inovacijske aktivnosti koje se tiču svih vrsta prijevoza, ali ostaju u skladu s društvenim potrebama.

Destinacija 6: Usluge sigurnog i otpornog prijevoza te pametne mobilnosti za putnike i robu
Aktivnosti unutar ove destinacije trebaju omogućiti siguran, pametan, uključiv, otporan, klimatski neutralan i održiv sustav mobilnosti usmjeren na korisnike, koristeći nove tehnologije i usluge. Odgovarajućim istraživanjima i inovacijama, koje se trebaju usmjeriti i na postojeću prometnu infrastrukturu, omogućit će se značajna poboljšanja u području sigurnosti, utjecaja na okoliš, gospodarstvo i društvo smanjenjem broja nesreća uzrokovanih ljudskim pogreškama, smanjenjem prometnog zagušenja, smanjenjem potrošnje energije i emisija, povećanjem učinkovitosti i produktivnosti prijevoza tereta.

Program Obzor Europa razvit će inovacije, politike i institucije za potporu demokratskim procesima i jačanju povjerenja u demokratske institucije poboljšanjem transparentnosti, jačanjem odgovornosti i jednakosti na svim razinama. Podržat će inovativne pristupe obrazovanju i osposobljavanju kako bi bili u skladu s potrebama tržišta rada, istovremeno poboljšavajući društvenu prilagodbu zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ojačat će upravljanje rizicima od katastrofa, upravljanje granicama i provedbu zakona, istovremeno ublažavajući negativne učinke akutne krize kao što je pandemija bolesti COVID-19. Pristup Obzora Europa međunarodnoj suradnji temelji se na multilateralizmu i otvorenosti. Aktivnosti su usmjerene na usklađivanje nacionalnih, europskih i globalnih ulaganja u područja istraživanja i inovacija kojima se pridonosi ostvarivanju ključnih prioriteta Europske komisije. U okviru klastera 5, program Obzor Europa djeluje na ubrzavanje inovacija u području klimatskih znanosti, očuvanja prirode, čiste i obnovljive energije, pametne i zelene mobilnosti, a sve u skladu s duhom Pariškog sporazuma u kojem se naglašava potreba za globalnom suradnjom na području razvoja i prijenosa znanja i tehnologije.