Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Ostale kategorije troškova

Ostale kategorije troškova

Troškovi opreme

Ako se oprema, infrastruktura ili druga imovina nabavi ili koristi u projektima programa Obzor Europa, troškovi amortizacije dok traje projekt prihvatljivi su za financiranje (equipment costs).

Troškovi amortizacije opreme moraju biti u skladu s općim uvjetima za prihvatljivost troškova, kao i u skladu s posebnim uvjetima za prihvatljivost troškova navedenim u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor) te oprema mora biti otpisana u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima i uobičajenom računovodstvenom praksom korisnika.

Može se prijaviti samo onaj dio kapaciteta opreme koji se koristi na projektu (ili u obliku sati ili u obliku postotka). Ako korisnik ne koristi opremu isključivo za projekt ili je koristi za projekt u ograničenom opsegu, vrijeme koje se koristilo za projekt mora biti evidentirano.

Troškovi amortizacije opreme koja se koristi za projekt, a koja je kupljena prije početka projekta, prihvatljivi su ako ispunjavaju opće uvjete prihvatljivosti. Ovi preostali troškovi amortizacije (pod uvjetom da oprema nije u potpunosti amortizirana prije početka projekta) mogu biti prihvatljivi samo za dio koji odgovara trajanju projekta i stopi stvarne upotrebe u svrhu provedbe projekta.

Opravdani troškovi opreme, infrastrukture i druge imovine također uključuju popratne troškove potrebne za stvaranje preduvjeta za njihovu uporabu (priprema lokacije, dostava, montaža i sl.).

Ako se oprema, infrastruktura ili druga imovina ne kupuje, nego se unajmljuje ili uzima na leasing, troškovi najma ili leasinga prihvatljivi su pod uvjetom da slijede uobičajenu praksu korisnika i da ne prelaze troškove kupnje (tj. nisu veći od troškova amortizacije sličnih opreme, infrastrukture ili druge imovine).

Iznimno, ako je navedeno u pozivu natječaja, ukupan trošak nabave opreme može biti prihvatljiv.

Računovodstveni i porezni aspekti obračuna amortizacije u Republici Hrvatskoj određeni su računovodstvenim standardima, Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit te za proračunske korisnike Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (poveznica na pročišćeni tekst).

Za proračunske korisnike stopa amortizacije računa se prema stopama ispravka vrijednosti navedenim u Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, čiji je sastavni dio popis stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine. U pravilniku je navedeno da za znanstvenu opremu stopa amortizacije iznosi 50 %, a vijek trajanja znanstvene opreme je dvije godine. Amortizacija se za proračunske korisnike obračunava za svako sredstvo dugotrajne imovine nabavne vrijednosti veće od 3.500,00 kuna, odnosno ekvivalentne vrijednosti u eurima.

Za ostale korisnike vrijede stope amortizacije navedene u Zakonu o porezu na dobit.

Pravila programa Obzor Europa za prihvatljivost troškova opreme mogu se naći u članku 6.2.C.2 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Troškovi robe, radova ili usluga

Kategorija „roba, radovi i usluge“ (other goods, works or services) uključuje robu, radove ili usluge koje su korisnici nabavili od vanjskih trećih strana kako bi mogli sami izvršavati svoje zadatke unutar projekta.

Ugovor o robi, radovima ili uslugama sklapa se između korisnika i treće osobe te se izdaje račun za obavljenu uslugu po redovitim tržišnim cijenama. Među ostalim, kriteriji prihvatljivosti zahtijevaju da se takve usluge uvijek moraju dodjeljivati na temelju najbolje vrijednosti za novac i/ili najniže cijene.

Ova vrsta troškova odnosi se između ostaloga i na nabavu potrošnog materijala, catering, tiskanje, grafiku, prijevode, publikacije otvorenog pristupa, troškove obavezne revizijske potvrde od kvalificiranih revizora (Certificates on Financial Statements [CFS]), konferencijske kotizacije kao i naknade za licence i patente.

Ostali uvjeti prihvatljivosti su da su troškovi usluge uključeni u proračun Priloga 2 Ugovora (proračunska kategorija C.3) i da je usluga kupljena posebno za projekt.

Pravila o nabavi robe, usluga ili radova mogu se naći u članku 6.2.C.3 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Putni troškovi

Proračunska kategorija putni troškovi i povezane dnevnice (travel and subsistance) pokriva troškove putovanja i dnevnica, uključujući pripadajuće pristojbe, poreze i davanja koja je platio korisnik, kao što je neodbitni porez na dodanu vrijednost (PDV). Svi troškovi putovanja su prihvatljivi ako su u skladu s uobičajenom praksom korisnika za putovanja.

Putni troškovi i povezane dnevnice odnose se na zaposleno osoblje korisnika. Mogu se odnositi i na vanjske stručnjake koji rade na projektu na ad hoc osnovi (npr. prisustvovanje određenim sastancima), ako je:

• sudjelovanje stručnjaka predviđeno u Prilogu 1, ili

• njihovo sudjelovanje posebno opravdano u periodičkom tehničkom izvješću.

Za obračun putnih troškova ne postoji poseban izračun, nego se prijavljuju stvarno nastali troškovi korisniku.

Pravila o prihvatljivosti troškova podugovaranja mogu se naći u članku 6.2.C.1 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Interno fakturirana roba i usluge

U programu Obzor Europa omogućeno je i šire prihvaćanje uobičajenih praksi troškovnog računovodstva korisnika u pogledu jediničnih troškova za interno fakturiranu robu i usluge (internally invoiced goods and services). Jedinični trošak za interno fakturiranu robu i usluge omogućava pokrivanje stvarnih neizravnih troškova izračunatih u skladu s uobičajenom praksom troškovnog računovodstva.

Interno fakturirana roba i usluge odnosi se na robu i usluge koje se pružaju unutar organizacije korisnika te se koriste za aktivnosti projekta. Cijena takve robe i usluge utvrđena je procedurom razvijenom unutar institucije sukladno uobičajenoj praksi korisnika.

Ovaj trošak neće biti uzet u obzir za izračun neizravnih troškova.

Pravila o prihvatljivosti troškova za interno fakturiranu robu ili usluge mogu se naći u članku 6.2.D.X modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Neizravni prihvatljivi troškovi

Neizravni troškovi (indirect costs) troškovi su koje se ne može izravno povezati s provedbom projektnih aktivnosti. Neizravni prihvatljivi troškovi određuju se obračunavanjem paušalne stope od 25 % na ukupne izravne prihvatljive troškove, isključujući troškove za podugovaranje, financijske potpore trećim stranama i troškove koji već uključuju neizravne troškove. Vrlo je važno da stvarni troškovi na koje se primjenjuje paušalna stopa budu u skladu s općim i specifičnim uvjetima za prihvatljivost troškova propisanima Ugovorom.

Iz proračuna za neizravne troškove mogu se financirati troškovi poput uredskog potrošnog materijala (papir za printer, toner za printer, kopiranje), troškovi ostalih bankovnih usluga koje poslovna banka naplaćuje za redovno poslovanje, troškovi poštarine, interneta i sl. Osim navedenih primjera troškova koji su indirektno povezani s projektom, institucije koriste neizravne troškove prema vlastitim internim pravilnicima.

U slučaju revizije Europske unije predmet revizije je osnovica za izračun iznosa neizravnih troškova, odnosno nastali izravni troškovi. Korisnici moraju dostaviti odgovarajuću evidenciju i drugu popratnu dokumentaciju za dokazivanje prihvatljivosti izravnih troškova na koje se primjenjuje paušalna stopa za izračun neizravnih troškova, a ne trebaju navoditi nastale neizravne troškove ni dostavljati popratnu dokumentaciju kao dokaz iznosa neizravnog troška prijavljenog po paušalnoj stopi. U slučaju sumnje u nepravilno provođenje projekata na razini korisnika, revizija Europske unije može tražiti na uvid i svu ostalu popratnu dokumentaciju.

Pravila o neizravnim troškovima mogu se naći u članku 6.2.E modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.