Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Uvod

Okvirni programi EU za istraživanje i inovacije predstavljaju višegodišnje financijske instrumente Europske unije koji služe ostvarivanju  ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije te provedbu Europskog istraživačkog prostora (ERA).

Uvod

Obzor Europa je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Opći je cilj Programa ostvarenje znanstvenog, tehnološkog, gospodarskog i društvenog učinka ulaganjâ Unije u istraživanja i inovacije kako bi se ojačali znanstveni i tehnološki temelji Unije i potaknula njezina konkurentnost u svim državama članicama, uključujući njezinu industriju, ostvarili strateški prioriteti Unije, kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva i politika Unije te suočavanju s globalnim izazovima, uključujući ispunjavanje ciljeva održivog razvoja u skladu s načelima Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma, i kako bi se ojačao europski istraživački prostor.

Program ima sljedeće specifične ciljeve:

 • razvijanje, promicanje i unapređenje znanstvene izvrsnosti, potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnih, novih, temeljnih i primijenjenih znanja, vještina, tehnologija i rješenja, osposobljavanje i mobilnosti istraživača, privlačenje talenata na svim razinama i doprinos punom angažmanu kvalificiranog kadra Unije u djelovanjima koja se podupiru u okviru ovog Programa
 • stvaranje znanja, jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedba politika Unije te potpora pristupu inovativnim rješenjima i njihovom prihvaćanju u europskoj industriji, posebno MSP-ovima, i društvu radi rješavanja globalnih izazova, uključujući klimatske promjene i ciljeve održivog razvoja
 • poticanje svih oblika inovacija, olakšavanje tehnološkog razvoja, demonstracija i prijenosa znanja i tehnologije, jačanje uvođenja i iskorištavanja inovativnih rješenja
 • optimiziranje rezultata Programa radi jačanja i povećavanja učinka i privlačnosti europskog istraživačkog prostora, poticanje sudjelovanja koja se temelje na izvrsnosti iz svih država članica, uključujući države članice koje postižu slabe rezultate u području istraživanja i inovacija, u programu Obzor Europa te olakšavanje suradničkih veza u europskim istraživanjima i inovacijama

Sve aktivnosti Programa  vode se sljedećim načelima:

 • Istraživačke i inovacijske aktivnosti usmjerene su isključivo na primjenu u civilnom području.
 • Osiguravanje multidisciplinarnog pristupa i, prema potrebi, integracija društvenih i humanističkih znanosti u sve klastere i aktivnosti.
 • Osiguravanje ravnoteže između financiranja inovacija nižih i viših razina tehnološke spremnosti
 • Poticanje suradnje s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama i inicijativama.
 • Podrška državama članicama koje postižu slabije rezultate u području istraživanja i inovacija (Widening countries) u poboljšanju sudjelovanja u Programu.
 • Promicanje široke geografske pokrivenosti u suradničkim projektima.
 • Osiguravanje promicanja jednakih mogućnosti za sve i provedba uključivanja rodnih pitanja i rodne dimenzije u sadržaj istraživanja i inovacija te nastojanje iznalaženja rješenja uzrocima rodne neravnoteže.
 • Provedba Programa u sinergiji s drugim programima financiranja sredstvima Unije, uz nastojanje da se postigne što veće administrativno pojednostavnjenje.
 • Doprinos povećanju javnih i privatnih ulaganja u istraživanja i inovacije u državama članicama.
 • Nastojanje kontinuiranog administrativnog pojednostavnjenja i smanjenja opterećenja za prijavitelje i korisnike.
 • Doprinos Programa klimatskim ciljevima u iznosu od 35 % ukupnog rashoda Programa.
 • Promicanje  angažmana građana i civilnog društva u kreiranju i implementaciji politika Unije.
 • Jamčenje transparentnosti i odgovornosti spram korištenja javnih sredstava u projektima istraživanja i inovacija.
 • Osiguravanje dostupnih i dostatnih smjernica i informacija  svim potencijalnim sudionicima.

Sukladno prethodno navedenim ciljevima i načelima, aktivnosti Programa podijeljene su u tri stupa:

1. Izvrsna znanost 

Aktivnosti unutar prvog stupa promiču izvrsnu znanost, privlače najbolje talente u Uniju te pružaju odgovarajuću potporu istraživačima na početku karijere s naglaskom na stvaranje i širenje znanstvene izvrsnosti, visokokvalitetnog znanja, vještina, tehnologije i rješenja za globalne izazove.

 • Europsko istraživačko vijeće (European Research Council – ERC)
  Financiranje izvrsnih istraživača i njihovih timova s istraživačkim projektima u području graničnih znanstvenih spoznaja na temelju tržišnog natjecanja na razini čitave Unije koje se temelji isključivo na kriteriju izvrsnosti.
   
 • Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
  Profesionalno usavršavanje i međunarodno umrežavanje te stjecanje novih znanja i vještina za istraživače kroz mobilnost s naglaskom na intersektoralnost i interdisciplinarnost, čime se podupire i strukturiranje i poboljšanje institucionalnog i nacionalnog zapošljavanja istraživača te njihovog položaja, vidljivosti i utjecaja u društvu, uzimajući u obzir Europsku povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača koji čine temelj izvrsnosti Europskog istraživačkog prostora.
   
 • Istraživačke infrastrukture
  Ulaganje u istraživačku infrastrukturu u Uniji koja je otvorena i dostupna izvrsnim istraživačima iz Unije i šire te održavanje postojeće istraživačke infrastrukture otvaranjem, integriranjem i međusobnim povezivanjem, suradnjom istraživačkih infrastruktura, jačanjem inovacijskog potencijala te njihovih kapaciteta i sposobnosti za osposobljavanje izvrsnih istraživača i omogućavanje otvorene i izvrsne znanosti.
   

2. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost 

Drugi stup svojim aktivnostima podržava stvaranje i prijenos novih znanja, tehnologija i održivih rješenja s ciljem poticanja konkurentnosti industrije država članica te jačanja utjecaja istraživanja i inovacija u provedbi politika Unije. Posebno je naglašeno poticanje razvoja inovativnih rješenja u malim i srednjim te novoosnovanim poduzećima i društvu s ciljem rješavanje globalnih izazova.

Aktivnosti ovog stupa podijeljene su u klastere koji doprinose rješavanju jednog ili više ciljeva održivog razvoja.

a. Klaster Zdravlje
Aktivnosti teže poboljšanju i zaštiti zdravlja i dobrobiti građana u svim dobnim skupinama generiranjem novih znanja i razvojem inovativnih rješenja.

b. Klaster Kultura, kreativnost i uključivo društvo
Aktivnosti teže jačanju demokratskih vrijednosti, čuvanju kulturne baštine, istraživanju potencijala kulturnih i kreativnih sektora i promicanju društveno-ekonomskih transformacija koje doprinose uključivanju i rastu, uključujući upravljanje migracijama i integraciju migranata.

c. Klaster Civilna sigurnost za društvo
Aktivnosti su usmjerene na reagiranje na izazove koji proizlaze iz trajnih sigurnosnih prijetnji, uključujući kibernetički kriminal, prirodne katastrofe i katastrofe koje je izazvao čovjek.

d. Klaster Digitalizacija, industrija i svemir
Aktivnosti su usmjerene na jačanje kapaciteta i osiguravanje europskog suvereniteta u ključnim tehnologijama koje omogućavaju digitalizaciju i proizvodnju te u svemirskoj tehnologiji. Krovni cilj je izgradnja konkurentne, digitalne, niskougljične i kružne industrije.

e. Klaster Klima, energija i mobilnost
Aktivnosti s ciljem borbe protiv klimatskih promjena istraživanjem mogućnosti i kreiranjem inovativnih rješenja za postizanje klimatske neutralnosti u energetskom i prometnom sektoru.

f. Klaster Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš
Aktivnosti teže zaštiti okoliša, a posebice obnavljanju i održivom upravljanju te korištenju prirodnih i bioloških resursa s kopna, kopnenih voda i mora. Ciljevi su zaustavljanje erozije biološke raznolikosti, osiguravanje sigurnosti hrane i prehrane te prijelaz na niskougljičnu kružnu ekonomiju s učinkovitim resursima i održivim biogospodarstvom.

g. Nenuklearna izravna djelovanja Zajedničkog istraživačkog centra (JRC)
JRC će usmjeriti svoja istraživanja na prioritete politike Unije te pružiti istima neovisne znanstvene dokaze i tehničku podršku tijekom cijelog ciklusa provedbe.

3. Inovativna Europa

Aktivnosti unutar trećeg stupa potiču razvoj, prijenos i primjenu svih oblika inovacija, a posebno u malim i srednjim poduzećima, istodobno doprinoseći ostalim specifičnim ciljevima Programa.

a) Europsko vijeće za inovacije (EIC)
Europsko vijeće za inovacije centralno je mjesto za provedbu aktivnosti koje su usmjerene na razvoj disruptivnih inovacija i onih koje stvaraju nova tržišta. Instrumenti EIC-a su Tragač (engl. Pathfinder) i Akcelerator (engl. Accelerator). Instrumenti teže identificiranju, razvoju i primjeni visokorizičnih inovacija svih vrsta s glavnim fokusom na probojne, disruptivne i visokotehnološke inovacije koje potencijalno mogu postati inovacije koje stvaraju tržište. EIC je otvoren za sve vrste inovatora, uključujući pojedince, sveučilišta, istraživačke organizacije, tvrtke, pojedinačne korisnike i velike konzorcije. Najmanje 70 % proračuna EIC-a bit će namijenjeno malim i srednjim poduzećima, uključujući novoosnovana poduzeća.

b) Europski inovacijski ekosustavi
Aktivnosti će uključivati povezivanje nacionalnih i regionalnih dionika kroz provedbu zajedničkih prekograničnih inovacijskih programa, primarno u vidu razmjene prakse i znanja te jačanja vještina za inovacije kao i istraživačkih i inovacijskih djelovanja.

c) Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Aktivnosti su usmjerene na uspostavu održivog inovacijskog ekosustava u cijeloj Uniji. Područja djelovanja su inovacije i poduzetničke vještine u perspektivi cjeloživotnog učenja, uključujući povećanje kapaciteta visokoškolskih ustanova širom Europe, nova rješenja na tržištu za rješavanje globalnih izazova, sinergije i dodana vrijednost unutar Programa.

Horizontalni dio strukture Programa podupire sveukupne ciljeve Europskog istraživačkog prostora s naglaskom na kreiranje i implementaciju najpogodnijeg okruženja za istraživanje i inovacije u kojem sve države članice i njihove regije imaju iste mogućnosti za razvoj i pristup financiranju. 

Horizontalni element podijeljen je u dva područja: 

1. Širenje sudjelovanja i izvrsnosti
2. Reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija 

Misije (Missions) su novi instrument u sklopu II. stupa Programa, iako i drugi dijelovi Programa (kao i komplementarne aktivnosti drugih programa Unije) doprinose njihovoj provedbi. Misijama se nastoji doprinijeti ciljevima održivog razvoja, ostvariti ciljeve i prioritete Unije i ovog Programa te ostvariti dodanu vrijednost za Uniju. Kao takve, misije su uključive, od zajedničkog značaja za cijelu Uniju te podrazumijevaju sudjelovanje cijelog spektra dionika iz privatnog i javnog sektora, uključujući građane. Misije su usmjerene, mjerljive, vremenski ograničene i imaju jasan proračunski okvir za iznalaženje odgovora na izazove društva.

Područja misija su: 

 • Rak (Cancer
 • Prilagodba klimatskim promjenama, uključujući društvenu transformaciju (Adaptation to climate change including societal transformation
 • Oceani, mora, obalne i kopnene vode (Oceans, seas coastal and inland waters
 • Klimatski neutralni i pametni gradovi (Climate-neutral and smart cities
 • Zdravo tlo i hrana (Soil health and food

Obzor Europa uspostavlja i novi pristup istraživačko-inovacijskim partnerstvima, pa je tako njihov broj u novom financijskom razdoblju smanjen u odnosu na Obzor 2020. te su usmjerenija na učinkovitost, jasan životni ciklus i kvalitetu provedbe. Više o partnerstvima pročitajte na stranicama Komisije.