Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Uvod

Okvirni programi EU-a za istraživanje i inovacije predstavljaju višegodišnje financijske instrumente Europske unije koji služe ostvarivanju  ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije te provedbu Europskog istraživačkog prostora (ERA).

Uvod

Obzor Europa je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a njegov pravni temelj čine Uredba 2021/695  i Odluka 2021/764

Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje Europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To ga čini najambicioznijim te ujedno i najvećim transnacionalnim okvirnim programom za istraživanje i inovacije u svijetu.

Program ima sljedeće specifične ciljeve:

 • razvijanje, promicanje i unapređenje znanstvene izvrsnosti, potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnih novih temeljnih i primijenjenih znanja te stvaranju i širenju vještina, tehnologija i rješenja, potpora osposobljavanju i mobilnosti istraživača, privlačenje talenata na svim razinama i doprinos punom angažmanu kvalificiranog kadra Unije u djelovanjima koja se podupiru u okviru Programa;
 • stvaranje znanja, jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedbu politika Unije te potpora pristupu inovativnim rješenjima i njihovom prihvaćanju u europskoj industriji, posebno MSP-ovima, i u društvu radi odgovora na globalne izazove, uključujući klimatske promjene i ciljeve održivog razvoja;
 • poticanje svih oblika inovacija, olakšavanje tehnološkog razvoja, demonstracija i prijenos znanja i tehnologije, jačanje uvođenja i iskorištavanja inovativnih rješenja;
 • optimiziranje rezultata Programa radi jačanja i povećavanja učinka i privlačnosti EIP-a, poticanje sudjelovanja koje se temelji na izvrsnosti iz svih država članica, uključujući zemlje koje postižu slabe rezultate u području istraživanja i inovacija, u Programu te olakšavanje suradničkih veza u europskom sektoru istraživanja i inovacija.

Sukladno prethodno navedenim ciljevima i načelima aktivnosti, strukturu Programa čine sljedeći stupovi:

 1. Izvrsna znanost 

Aktivnosti unutar prvog stupa promiču izvrsnu znanost, privlače najbolje talente u Uniju te pružaju odgovarajuću potporu istraživačima na početku karijere s naglaskom na stvaranje i širenje znanstvene izvrsnosti,visokokvalitetnog znanja, vještina, tehnologije i rješenja za globalne izazove.

 1. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost 

Drugi stup svojim aktivnostima podržava stvaranje i prijenos novih znanja, tehnologija i održivih rješenja s ciljem poticanja konkurentnosti industrije država članica te jačanja utjecaja istraživanja i inovacija u provedbi politika Unije. Posebno je naglašeno poticanje razvoja inovativnih rješenja u malim, srednjim te novoosnovanim poduzećima te u društvu, s ciljem rješavanje globalnih izazova.

 1. Inovativna Europa

Aktivnosti unutar trećeg stupa potiču razvoj, prijenos i primjenu svih oblika inovacija, a posebno u malim i srednjim poduzećima, istodobno doprinoseći ostalim specifičnim ciljevima Programa.

Horizontalni dio strukture Programa podupire sveukupne ciljeve Europskog istraživačkog prostora, s naglaskom na kreiranje i implementaciju najpogodnijeg okruženja za istraživanje i inovacije, u kojem sve države članice i njihove regije imaju iste mogućnosti za razvoj i pristup financiranju. 

Horizontalni element je podijeljen u dva područja: 

 1. Širenje sudjelovanja i izvrsnosti;  
 2. Reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija. 

Novosti u Programu se misije (Missions), novi instrument koji je usmjeren, mjerljiv, vremenski ograničen i s jasnim proračunskim okvirom za iznalaženje odgovora na izazove društva te od zajedničkog značaja za cijelu Uniju. Uvodi se i novi pristup partnerstvima (European Partnerships) temeljen na učinkovitosti, jasnom životnom ciklusu i kvaliteti provedbe.

Prvim strateškim planom programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2024. utvrdile su se strateške smjernice za usmjeravanje ulaganja u prve četiri godine njegove provedbe temeljene na:

 • promicanju otvorene strateške autonomije vođenjem razvoja ključnih digitalnih, razvojnih i novih tehnologija, sektora i vrijednosnih lanaca
 • obnovi europskih ekosustava i bioraznolikosti te održivo upravljanje prirodnim resursima
 • digitalnom putu prema Europi kao prvom kružnom, klimatski neutralnom i održivom gospodarstvu
 • stvaranju otpornijeg, uključivijeg i demokratskijeg europskog društva.