Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Troškovi podugovaranja

Troškovi podugovaranja

Podugovaranje (subcontracting) podrazumijeva da treća strana uz novčanu naknadu odrađuje veći ili glavni dio projektnih zadataka. Podugovaranjem se smatra ugovor o provedbi većih dijelova projektnih aktivnosti, dok se ugovor o najmu opreme ili korištenju infrastrukture (npr. najam konferencijske dvorane) smatra nabavom i prijavljuje u kategoriju „ostali troškovi“.

Podugovaranje treba biti opisano u Prilogu 1 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor), a predviđeni iznos naveden u proračunu Priloga 2.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za rad podugovaratelja. Cijena robe, radova ili usluga koju iskazuje podugovaratelj uključuje profitnu maržu. Pri odabiru podugovaratelja korisnici moraju osigurati najbolju vrijednost za novac ili najnižu cijenu, prema vlastitim nacionalnim, odnosno internim pravilima o nabavi roba i usluga, uz izbjegavanje svakog sukoba interesa.

Za dodavanje novih podugovaranja potreban je amandman na Ugovor ili pojednostavljeni postupak odobravanja Europske komisije (EK). U slučaju pojednostavljenog postupka odobravanja korisnici snose rizik da EK možda neće odobriti novi podugovor te da će odbiti troškove. U takvom je slučaju dobro prethodno kontaktirati projektnog službenika zaduženog za pojedini projekt.

Na troškove podugovaranja ne obračunavaju se neizravni troškovi.

Nije dopušteno podugovaranje među partnerima na istom projektu, kao ni podugovaranje ključnih aktivnosti koordinatora projekta.

Pravila o prihvatljivosti troškova podugovaranja mogu se naći u članku 6.2.B i 9.3 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.