Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Sustav za podnošenje projektnih prijava

Sustav za podnošenje projektnih prijava

Projektna prijava

Prijava se sastoji od:

 • Administrativnog dijela koji je potrebno upisati u Portal prilikom prijave – obrazac A (Part A).
 • Projektnog prijedloga koji se predaje na propisanom obrascu za prijavu naznačenom u elektroničkom sustavu prijave – obrazac B (Part B). Obrazac B često se sastoji od dva dijela. Drugi dio opis je kapaciteta organizacije prijavitelja.

Prvi dio obrasca B, ako nije drugačije naznačeno, mora biti do 45 stranica (osim za aktivnosti koordinacije i podrške kod kojih je ograničenje 30 stranica te za akcije sufinanciranja programa kada je ograničenje 70 stranica). Ograničenje za prvu prijavu unutar drugostupanjskih prijava je 10 stranica.

Dodatni elementi projektnog prijedloga

Proračun projekta

Proračun projekta izražen je u eurima.

U pojedinim pozivima unutar Programa mogu se koristiti različiti oblici troškova, a oni su predviđeni unutar odgovarajućeg radnog programa.

Direktni troškovi

 • troškovi osoblja
 • troškovi podugovaranja
 • troškovi kupnje materijala i usluga povezanih s provedbom aktivnosti
 • troškovi pružanja financijske potpore trećim stranama
 • jedinični troškovi
 • paušalni troškovi

Indirektni troškovi

25% od ukupnih prihvatljivih izravnih troškova, isključujući prihvatljive izravne troškove za podugovaranje, financijsku potporu trećim stranama i sve jedinične ili paušale troškove koji uključuju neizravne troškove.

Više informacija o financijskim pravilima unutar Programa možete pročitati u Predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima (EU Grants AGA — Annotated Grant Agreement) te u Smjernicama za financijsku provedbu, a pitanja možete uputiti i nacionalnoj osobi za kontakt za financijska pitanja.

Etička pitanja

Projekti moraju biti u skladu s etičkim načelima Programa koji uključuju najviše standarde integriteta istraživanja te su u skladu s europskim i nacionalnim zakonodavstvom. Dodatno, projekti ne smiju:

 • imati vojnu primjenu
 • imati za cilj kloniranje čovjeka u reproduktivne svrhe
 • imati za cilj izmijeniti genetsko nasljeđe ljudi koji bi takve promjene mogli naslijediti (osim istraživanja koja se odnose na liječenje raka spolnih žlijezda koja se mogu financirati)
 • imati za cilj stvoriti ljudske embrije isključivo u svrhu istraživanja ili u svrhu nabave matičnih stanica, uključujući prijenos nuklearnih stanica somatskih stanica

Projekti koji uključuju etička pitanja morat će proći posebnu etičku evaluaciju kako bi se odobrilo financiranje i na njih se mogu primjenjivati posebna etička pravila (koja postaju dijelom sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava).

Ravnopravnost spolova

Pravne osobe koje su javna tijela, istraživačke organizacije ili visokoškolske ustanove moraju imati plan ravnopravnosti spolova.

Korisnici također moraju poduzeti sve mjere za promicanje jednakih mogućnosti muškaraca i žena u provedbi aktivnosti.

Evaluacija projektnih prijedloga

Projektne prijedloge ocjenjuju vanjski neovisni stručnjaci na temelju sljedećih kriterija za dodjelu:

 1. izvrsnost
 2. učinak
 3. kvaliteta i učinkovitost provedbe

Radnim programom utvrđuju se daljnji detalji primjene kriterija za dodjelu, uključujući ponderiranje, pragove i, prema potrebi, pravila za postupanje s ex-aequo prijedlozima, uzimajući u obzir ciljeve poziva za dostavu prijedloga.

Postupak ocjenjivanja mogao bi se organizirati u jedan (standardni) ili nekoliko koraka. U prvoj fazi dvostupanjskog podnošenja zahtjeva od podnositelja zahtjeva zatražit će se da predaju samo okvirni zahtjev (koji će se ocjenjivati prema samo dva kriterija za dodjelu – izvrsnost i učinak). Uspješni kandidati bit će pozvani da predaju cjelovitu prijavu za drugu fazu (koja će se ocjenjivati prema cijelom skupu kriterija za dodjelu).

Pečat izvrsnosti

Pečat izvrsnosti (Seal of Excellence - SoE) oznaka je kojom se potvrđuje kako je prijedlog podnesen na poziv prešao sve pragove evaluacije utvrđene u radnom programu, no nije mogao biti financiran zbog nedostatka financijskih sredstava dostupnih za taj poziv, ali može ostvariti pravo na potporu iz drugih izvora Unije ili nacionalnih izvora financiranja.

Nakon evaluacijskog postupka

Po završetku evaluacijskog procesa, prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima. Uspješni, pozitivno evaluirani prijedlozi za koje su osigurana financijska sredstva, bit će pozvani u proces pripreme Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA). Ostali prijedlozi bit će upućeni na rezervnu listu ili će biti odbijeni, ovisno o rezultatima evaluacijskog procesa i dostupnim financijskim sredstvima.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA) priprema se od strane Europske komisije i projektnog koordinatora/konzorcija u Portalu. Pripremljen ugovor elektronički se potpisuje od strane Komisije i koordinatora/konzorcija. Potpisuje ga predstavnik pojedine organizacije za elektroničko potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (LSIGN) putem Portala.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava utvrđuju se:

 • prava i obveze korisnika i Komisije
 • uloga i zadaće korisnika tijekom provedbe projekta
 • kategorije proračuna i pravila o prihvatljivosti troškova
 • načini izvještavanja i plaćanja tijekom provedbe projekta

U slučaju da projekt provodi više partnerskih organizacija, Europska komisija zahtijeva da partneri utvrde međusobna prava i obveze tijekom projekta konzorcijskim ugovorom.

Financiranje tijekom provedbe projekta

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Europska komisija će koordinatoru projekta doznačiti predfinanciranje u iznosu navedenom u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prilikom navedene uplate, ista se umanjuje za 5 % do 8 % od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava i prenosi u Mehanizam uzajamnog osiguranja. Navedeni će se iznos po potrebi vratiti koordinatoru projekta nakon odobrenja završnog projektnog izvješća od strane Europske komisije i završne uplate. Ako je ukupan iznos ranijih uplata veći od ukupnog odobrenog iznosa bespovratnih sredstava, Europska komisija će zatražiti povrat odgovarajuće razlike sredstava.

Tijek uplata financijskih sredstava od strane Europske komisije utvrđen je u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvještavanje

Cjelokupan proces izvještavanja, uključujući dinamiku i način dostave isporučevina (deliverables), periodičnih izvještaja, završnih izvještaja i financijskog izvještaja u Portalu, utvrđen je ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.