Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Troškovi trećih strana

Troškovi trećih strana

Treća strana je pravna osoba koja odrađuje dio projektne aktivnosti, isporučuje robu ili pruža uslugu, ali ne potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor). Podrška trećih strana treba biti opravdana i navedena u projektnom prijedlogu kako bi se zajamčilo da Europska komisija (EK) prihvati troškove.

Postoji nekoliko vrsta mogućih potpora trećih strana u provedbi projekata unutar programa Obzor Europa: podugovaratelji, povezani subjekti, doprinosi ostalih trećih strana i pridruženi partneri. Također, prema pravilima programa Obzor Europa, ako je navedeno u tekstu natječaja, moguća je kategorija troškova financijska potpora trećim stranama.

Povezani subjekti

Umjesto termina povezanih trećih strana koji se koristio u programu Obzor 2020. (linked third parties), uveden je novi termin povezanih subjekata (affiliated entities).

Povezani subjekt znači svaki pravni subjekt koji je pod izravnom ili neizravnom kontrolom korisnika, ili je pod istom izravnom ili neizravnom kontrolom kao i korisnik, ili koji izravno ili neizravno kontrolira korisnika. Povezani subjekt također može biti pravni subjekt koji ima pravnu vezu s korisnikom koja podrazumijeva suradnju koja nije ograničena samo na aktivnosti projekta. Pravna veza može se temeljiti na ugovoru ili drugom aktu koji dokazuje pravnu vezu između korisnika i takvih trećih strana.

Povezani subjekti obavljaju određene zadatke odnosno aktivnosti unutar projekta i iskazuju vlastite troškove u projektu.

Podliježu istim uvjetima za sudjelovanje i financiranje kao i korisnici i na njih se primjenjuju ista prava i obaveze Ugovora (npr. vlastito financijsko izvješće, vlastiti doprinos tehničkom izvješću te, ako je primjenjivo, vlastita potvrda o financijskim izvješćima [CFS]).

Među ostalim, kriteriji prihvatljivosti zahtijevaju da su povezani subjekti navedeni u Ugovoru, da su njihovi zadaci opisani u Prilogu 1 Ugovora i da su njihovi troškovi uključeni u proračun iz Priloga 2 Ugovora (odgovarajuća primjenjiva proračunska kategorija).

Korisnik s kojim je subjekt povezan odgovoran je za rad povezanog subjekta (npr. kvaliteta rada, pravovremenost) te korisnik mora osigurati da povezani subjekt ispunjava sve obaveze iz Ugovora (npr. revizije EK).

Za uključivanje novih povezanih subjekata potreban je amandman potpisanog Ugovora.

Povezani subjekti trebaju biti registrirani na portalu Funding & Tenders te imati vlastiti PIC-broj (Participant Identification Code). PIC-broj je deveteroznamenkasti jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svim ustanovama koje se registriraju putem URF-sučelja na Participant portalu Europske komisije.

Pravila o prihvatljivosti troškova povezanih subjekata nalaze se u članku 8. modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Treće strane koje daju doprinos projektu

Treće strane koje daju besplatni doprinos u naravi

Takozvane treće strane koje daju besplatne doprinose u naravi (in-kind contributions for free) daju doprinose u naravi (tj. nefinancijska sredstva) besplatno korisniku za obavljanje zadataka unutar projekta. Takvi su troškovi prihvatljivi kao troškovi korisnika ako zadovoljavaju opće uvjete za prihvatljivost troškova. Troškove trećih strana potrebno je opisati u Prilogu 1 Ugovora te se prilikom izvještavanja prijavljuju u financijskom izvještaju korisnika u relevantnu kategoriju troškova. Treće strane koje daju besplatni doprinos u naravi ne predaju vlastiti financijski izvještaj.

Primjeri uključuju opremu, infrastrukturu, usluge i osoblje. Važno je naglasiti da osoblje kao doprinos u naravi nije osoblje koje osigurava agencija za privremeno zapošljavanje – takvi se troškovi moraju prijaviti pod „ostala dobra, radovi i usluge“ ili pod troškove podugovaranja ako agencija za privremeno zapošljavanje izravno radi neke zadatke na projektu.

Za uključivanje nove treće strane koja daje besplatne doprinose u naravi potreban je amandman Ugovora ili pojednostavljeni postupak odobrenja EK za uključivanja takve treće strane. U slučaju pojednostavljenog postupka odobravanja korisnici snose rizik da EK možda neće odobriti novi podugovor te da će odbiti troškove. U takvom je slučaju dobro prethodno kontaktirati projektnog službenika zaduženog za pojedini projekt.

Korisnik mora osigurati da treća strana ispunjava određene obaveze Ugovora kao što su na primjer revizije EK.

Pravila o prihvatljivosti troškova besplatnih doprinosa trećih strana mogu se naći u članku 6.1. i 9.2 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Treće strane koje daju doprinos u naravi uz plaćanje

Ako treća strana daje opremu za korištenje korisniku uz plaćanje, takav se trošak smatra troškom najma opreme te se prijavljuje u toj kategoriji. Ako treća strana daje usluge ili radove za korištenje korisniku uz naknadu, takav se trošak smatra troškom nabave te se prijavljuje u toj kategoriji.

Ako treća strana ustupa osoblje korisniku za rad na projektu uz naknadu, takav se trošak smatra troškom upućenih osoba (seconded persons, članak 6.2.A.3 Ugovora) te se prijavljuje u toj kategoriji.

Pridruženi partneri

Umjesto termina međunarodnih partnera iz programa Obzor 2020. uveden je termin pridruženih partnera (associated partners).

Pridruženi partneri obavljaju zadatke unutar projekta, ne potpisuju Ugovor i nemaju pravo na prijavu svojih troškova. Ovo se pravilo primjenjuje čak i ako je pridruženi partner prihvatljiv za financiranje. Pridruženi partneri trebaju biti navedeni u Ugovoru, a njihovi zadaci trebaju biti opisani u Prilogu 1 Ugovora.

Korisnik s kojim je povezan pridruženi partner odgovoran je za njegov rad (npr. kvaliteta rada, pravovremeni završetak aktivnosti) te korisnik mora osigurati da pridruženi partneri ispunjavaju određene obaveze Ugovora (npr. revizije EK). Ako pridruženi partner nije povezan s jednim korisnikom, odgovoran je cijeli konzorcij.

Za uključivanje novih pridruženih partnera potreban je amandman Ugovora.

Pridruženi partneri imaju vlastiti PIC-broj.

Pravila o pridruženim partnerima mogu se naći u članku 9.1 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Financijska potpora trećim stranama

Ako je predviđeno u radnom programu i tekstu natječaja, treće strane mogu primiti financijsku potporu od korisnika u obliku potpora, stipendija, nagrada ili sličnog (financial support to third parties). Ti troškovi trebaju biti prijavljeni kao stvarni troškovi nastali korisniku.

Financijska potpora ne može biti veća od 60.000 eura po trećoj strani.

U Prilogu 1 Ugovora je potrebno opisati na koji način korisnik planira odabrati dobitnike financijske potpore, kao i kriterije dodjele.

Pravila o prihvatljivosti troškova podugovaranja mogu se naći u članku 6.2.D.X i 9.4 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.