Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Financijska pitanja

Financijska pitanja

Obzor Europa deveti je okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije. Riječ je o najvećem javnom programu za istraživanja i inovacije u svijetu čiji proračun za razdoblje 2021. – 2027. godine iznosi više od 95 milijardi eura. Obzor Europa imat će učinak na širok spektar politika EU-a i njime upravljaju brojne glavne uprave Komisije što povećava složenost provedbe Programa. Kako bi olakšala provedbu projekata financiranih iz Obzor Europa programa, Komisija je još više pojednostavnila svoja pravila i postupke u odnosu na prethodni Obzor 2020. program te pružila jasnije smjernice i veću pravnu sigurnost korisnicima. Pojednostavnjivanje pravila sudjelovanja ključno je za postizanje ciljeva politika Obzora Europa te za privlačenje najboljih istraživača i najinovativnijih poduzeća, stoga se i administrativno opterećenje mora svesti na najmanju moguću mjeru. Osim u temeljnim pravnim aktima Obzora Europa, koraci za pojednostavnjenje poduzet će se i u samoj provedbi Programa, počevši s modelom sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji će obuhvaćati sve postupke, dokumentaciju, službe za pomoć i informatičke sustave ublažavajući time administrativno opterećenje za sudionike i ubrzavajući postupke dodjele bespovratnih sredstava.

Sva se financijska pravila temelje na Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun EU-a čime se osiguravaju ista pravila za sve programe financiranja EU-a (načelo jedinstvenog skupa pravila), a iznimke će biti izvršene samo ako je to propisano situacijom. Upravo kao jednu od mjera pojednostavljenja Komisija je uvela korištenje tzv. korporativnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Corporate Model Grant Agreement) te ga učinila obveznim za sve programe financiranja sredstvima Unije. Samo se određene mogućnosti i odredbe mogu prilagoditi svakom pojedinačnom programu sukladno njegovim posebnim pravilima, pa tako i programu Obzor Europa, no ideja korporativnog ugovora jest osigurati ista pravila za sve programe, a sukladno Financijskoj uredbi.

Glavne su značajke financijskih pravila daljnje pojednostavnjenje sadašnjeg sustava povrata stvarnih troškova, posebno u pogledu troškova osoblja (personnel costs), šire prihvaćanje uobičajenih računovodstvenih praksi korisnika, posebno za interno izdavanje računa (internal invoices) i usluge koje bi obuhvaćale ono što su u programu Obzor 2020. velike istraživačke infrastrukture (large research infrastructure). Poticat će se povećana upotreba pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova osobito onih za paušalno financiranje projekata (lump sum) u odgovarajućim područjima i uzimajući u obzir iskustva iz pilot natječaja financiranih u programu Obzor 2020.

Stope financiranja iz programa Obzor 2020. bit će zadržane, a glavni instrumenti financiranja i dalje će biti bespovratna sredstva za istraživanje i inovacije (Research and innovation action) kojima će se nadoknaditi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta za sve aktivnosti i sudionike u konzorciju, zatim bespovratna sredstva za inovacije (Innovation action) sa 70 % financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju (osim za neprofitne pravne subjekte kojima se Programom može nadoknaditi do najviše 100 % ukupnih prihvatljivih troškova) i aktivnosti potpore i koordinacije (Coordination and support action) koje će i dalje financirati 100 % troškova. Osim tih instrumenata, Komisija će financirati projekte i metodom sufinanciranja aktivnosti (co-funding) s najmanje 30 % ukupnih prihvatljivih troškova, a u utvrđenim i opravdanim slučajevima do 70 %, te putem nagrada (Prizes) i javne nabave (Public Procurement). Najviša stopa financiranja utvrđuje se u radnome programu (Work programme).

Uvest će se i mogućnost mješovitog financiranja (blended finance) Obzora Europa i EIC-a (Europsko vijeće za inovacije) kroz bespovratna sredstva i nadoknadivi predujam čime će se osigurati financiranje od pretkomercijalne faze do stavljanja na tržište i proširenja poslovanja. S pomoću mješovitog financiranja EIC-a Akceleratorom trebala bi se premostiti „dolina smrti” između istraživanja, faza koje prethode masovnoj komercijalizaciji te rasta poduzeća. Time bi se pružila potpora operacijama koje su tehnološki ili tržišno toliko rizične da se ne smatraju „unovčivima” i ne mogu potaknuti znatna ulaganja s tržišta te će se tom potporom dopuniti djelovanje u okviru programa InvestEU.

Sadašnji sustav povrata stvarnih troškova osoblja (actual personnel costs) trebao bi se dodatno pojednostavniti primjenom pristupa naknada koje se temelje na projektima (project-based remuneration) razvijenima u okviru programa Obzor 2020. Naknada na temelju projekta znači naknada koja je povezana sa sudjelovanjem osobe u projektima, dio je uobičajene prakse korisnika u pogledu isplate naknada i dosljedno se isplaćuje. Sustav troškova osoblja uklonit će razlikovanje osnovne i dodatne naknade te u potpunosti ukinuti dodatne naknada (additional remuneration) razvijene u okviru Obzora 2020., a time ukinuti i gornju granica dodatne naknade od 8 000 eura godišnje za osobe koje rade puno radno vrijeme na Obzor 2020. projektu. Nadalje, izračun dnevnih iznosa za troškove osoblja (daily rate) u odnosu na cijenu sata (hourly rate) iz Obzora 2020. jedna je od najvećih promjena financijskih pravila u odnosu na prethodni program. Ta je odredba fiksna za sve programe u novome programskom razdoblju čime se žele ujednačiti pravila između programa. Ispunjavanje vremenika na dnevnoj bazi više neće biti obaveza, no Komisija će ipak zahtijevati da se vodi evidencija utrošenog broja dana na projektu za što će Komisija razviti predložak mjesečne izjave o danima provedenim na projektu (a monthly declaration on days spent for the action). Ako korisnici imaju razvijene sustave za vođenje vremenika koji se temelje na satima, Komisija će prihvaćati takve evidencije, a one će ujedno poslužiti kao podloga za izračun boja dana kod pripreme financijskih izvještaja.

Neizravni prihvatljivi troškovi određivat će se primjenom paušalnog iznosa od 25 % ukupnih izravnih prihvatljivih troškova, isključujući izravne prihvatljive troškove za podugovaranje, financijsku potporu trećim stranama i sve jedinične troškove (unit costs) ili paušalne stope koji uključuju neizravne troškove. Omogućit će se i šire prihvaćanje uobičajenih praksi troškovnog računovodstva korisnika u pogledu jediničnih troškova za interno fakturiranu robu i usluge. Jedinični trošak za interno fakturiranu robu i usluge omogućit će pokrivanje stvarnih neizravnih troškova izračunanih u skladu s uobičajenom praksom troškovnog računovodstva.

Termin povezanih trećih strana (linked third parties) više se neće koristiti, a uvode se novi termini poput povezanih subjekata (affiliated entities) čija će pravila biti pokrivena člankom 8. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pridruženih partnera (associated partners) pokrivenih člankom 9. Ugovora. Troškovi sredstava koja treće strane stavljaju na raspolaganje putem doprinosa u naravi prihvatljivi su do iznosa izravnih prihvatljivih troškova treće strane kao što je bio slučaj u Obzoru 2020.

Jamstveni fond za sudionike koji je uspostavljen u okviru programa Obzor 2020. i kojim upravlja Komisija pokazao se kao važan zaštitni mehanizam kojim se ublažavaju rizici povezani s iznosima koji su dospjeli, a nisu isplaćeni od strane sudionika koji ne ispunjava obveze. Stoga će se provedba jamstvenog fonda za korisnike, preimenovanog u mehanizam uzajamnog osiguranja, nastaviti u Obzoru Europa i proširiti na ostala tijela za financiranje, posebno na inicijative na temelju članka 185. UFEU-a koje se odnose na javno-javna partnerstva, uz sudjelovanje EU-a u programima za istraživanje i razvoj koje poduzima više zemalja EU-a. Mehanizam bi trebao biti otvoren korisnicima svih drugih programa Unije kojima se izravno upravlja. Korisnici će uplatiti doprinos od 5 % financijskih sredstava koje je Unija dodijelila za projekt, a na temelju redovitih evaluacija Komisija može povećati doprinos do 8 % ili ga može smanjiti na manje od 5 %. Doprinos korisnika Mehanizmu kompenzirat će se iz prvog predfinanciranja i uplatiti u Mehanizam u ime korisnika, a korisniku se vraća s uplatom konačnog iznosa.

U novom programskom razdoblju predviđa se opsežnije uzajamno oslanjanje na revizije i procjene, uključujući one u okviru drugih programa Unije, kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za korisnike sredstava Unije koji sudjeluju u više projekata koji se financiraju iz raznih programa EU-a. U projektima financiranima iz programa Obzor Europa revizije se mogu provoditi do dvije godine nakon plaćanja konačnog iznosa. Potvrda o financijskim izvještajima (Certificate on the Financial Statements) obvezna je u trenutku plaćanja konačnog iznosa ako su iznosi koji se potražuju kao stvarni troškovi i jedinični troškovi korisnika izračunani u skladu s uobičajenim praksama troškovnog računovodstva jednaki ili veći od 325 000 eura.