Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Pravna pitanja

Pravna pitanja

Obzor Europa (Horizon Europe) jest najambiciozniji okvirni program za istraživanje i inovacije koji u periodu od 2021. - 2027. godine, s predloženim budžetom od oko 100 milijardi eura, pruža potporu izvrsnim istraživačima i inovatorima kao pokretačima preobrazbe Europe u zeleno, zdravo i otporno društvo. Utvrđeni ciljevi programa su jačanje znanstvenih i tehnoloških temelja EU-a i Europskog istraživačkog prostora (ERA),  povećanje inovacijskih kapaciteta, konkurentnosti i broja radnih mjesta u Europi, ispunjavanje prethodno definiranih prioriteta građana i održavanje europskog socioekonomskog modela i vrijednosti.

Program Obzor Europa službeno je započeo 1. 1. 2021. godine čemu su prethodile ekstenzivne i dugotrajne konzultacije kako unutar institucija Europske unije tako i sa zainteresiranom javnošću. Rezultat navedenih procesa jest postizanje političkog dogovora o definiranju sadržaja dva strateška dokumenta programa Obzor Europa:

Misao vodilja novog programa za istraživanje i inovacije jest unificiranje i pojednostavljenje pravila provedbe istraživačkih projekata uvođenjem novog korporativnog modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Corporate Model Grant Agreement) koji bi se trebao primjenjivati na većinu europskih programa financiranja u programskom razdoblju 2021. - 2027. Razlog uvođenja jedinstvenog korporativnog modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava jest taj što je u programu Obzor 2020. bilo oko 40-ak različitih verzija modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Model Grant Agreement) koji su bili teško razumljivi i iznimno kompleksni te su stvarali velike poteškoće korisnicima prilikom prijave i provedbe istraživačkih projekata. Odredbe i pravila modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava programa Obzor 2020. bili su iznimno kruti i nefleksibilni, nisu odražavali pravo stanje stvari te ih je ponekad bilo jako teško implementirati u praksi. U konačnici pravila programa Obzor 2020. razlikovala su se od pravila ostalih europskih programa financiranja što je otežavalo proces ostvarenja njihove sinergije.

Uvođenjem novog korporativnog modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava programa Obzor Europa, Europska komisija nastoji uvesti standardizaciju i ujednačavanje pravila modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ujednačenu terminologiju te njeno jednako tumačenje primjenjivo na sve korisnike programa. Takva unifikacija i pojednostavljenje pravila omogućuje i stvaranje sinergija između različitih programa EU-a (primjerice Life, InvestEU, itd.) i programa Obzor Europa s obzirom na to da se korporativni model ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava primjenjuje i na većinu europskih programa financiranja. No bez obzira na potrebu ujednačavanja i standardizaciju pravila i odredbi korporativnog modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Europska komisija prepoznala je potrebu uvažavanja specifičnosti svakog pojedinog programa i projekta kroz mogućnost izbora posebnih odredaba i dodataka (Annex) modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korporativni model ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sastoji se od glavnog dijela (Core part) i dijela koji sadržava specifične odredbe i dodatke. Glavni dio sastoji se od Datasheeta (sažetak podataka specifičnih za svaki pojedini ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava) i šest poglavlja (I. Opće odredbe; II. Akcija; III. Bespovratna sredstva – iznos, stope, prihvatljivost troškova; IV. Provedba bespovratnih sredstava – implementacija, prava i obveze korisnika i ostalih sudionika, isplate, revizija; V. Neispunjavanje obveza preuzetih bespovratnim sredstvima – smanjenje iznosa bespovratnih sredstava, odbijanje troškova, suspenzija i prestanak dodjele bespovratnih sredstava; VI.  Završne odredbe - mjerodavno pravo, stupanje na snagu, izmjene i dopune). Osim navedenih poglavlja glavnog dijela korporativni model ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sastoji se i od pet dodataka i specifičnih odredaba koje će korisnici moći izabrati sukladno potrebama programa i njihovog projekta (sigurnost, etika, intelektualno vlasništvo, komunikacija, diseminacija, otvorena znanost i vidljivost rezultata projekta, budžet, obrazac modela financijske izjave, itd.). Pri sastavljanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava programa Obzor Europa vodilo se računa da struktura bude preglednija, čitkija i razumljivija, a sam sadržaj je poboljšan kroz pojednostavljenje pojedinih odredaba (primjerice izvještavanje, podnošenje amandmana) te daljnje usklađivanje s odredbama Financijske uredbe (FR 2018).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuje se elektroničkim putem, preko Funding&Tenders portala, kao i ostali financijski dokumenti potrebni za provedbu projekta.